Sara Aviel se Prezidan e Direktris Jeneral IAF depi Avril 2022.

Kisa ki te atire w nan IAF oparavan?

Mwen te kontan poutèt opòtinite pou m pwofite de gwo eritaj enpak IAF la. IAF reprezante youn nan meyè modèl devlopman epi li te an avans sou tan li nan fè sa a. Sa gen senkant lane depi yo te konsidere li kòm radikal pou founi gwoup debaz yo fon dirèkteman epi jounen jodi a yo rekonèt li kòm yon meyè pratik pou devlopman. Modèl IAF la pwouve li efikas, men gen anpil lòt bagay nou kapab fè avèk li. Lè n konsidere gwo difikilte rejyon an ak mond lan ap afwonte yo—migrasyon, chanjman klimatik, vyolans—Mwen vrèman kwè ke yo dwe konsakre plis resous pou devlopman entènasyonal bay lidè debaz yo. 

Kisa ou te fè avan ou t ap travay nan IAF?

Mwen te toujou gen kòm pasyon volonte pou m pote yon chanjman nan mond lan epi mwen pa ka tann pou jwenn mwayen ki pi efikas yo pou m rive fè sa a. Lè m te fèk kòmanse, mwen te travay pou òganizasyon pou devlopman entènasyona