Filantwopi kominotè baze sou yon lide senp: moun tou natirèlman vle fè kote yo ap viv yo pi bon.

Lidè ayisyen Caroline Hudicourt, visprezidan Fondasyon Kominotè Ayisyen ESPWA esplike, “Ann Ayiti, filantwopi se ede moun ki sou kote ou a. Tout moun ap ede yon moun. Kominote yo te òganize tèt yo pou mobilize lide ak travay moun poukont yo.”

Domèn filantwopi kominotè a gen ladan òganizasyon ki konsantre nan yon zòn jewografik espesifik, souvan nan yon grenn vil. Li gen ladan tou òganizasyon ki gendwa konsantre sou yon tèm pi sible, tankou sipòte fanm, sou yon zòn gewografik ki pi laj. Sa ki ini òganizasyon sa yo se yon angajman ki ap rapouswiv nan zòn kote yo ap travay yo epi konesans pwofon domèn konsantrasyon yo a.

Lidè filantwopi kominotè yo, ki te reyini sa pa gen lontan nan yon konferans rejyonal Connecting Communities in the Americas te òganize, ka di nou sa. Agustín Landa se prezidan konsèy Comunalia, asosyasyon fondasyon kominotè meksiken an. Li kwè kenbe kominote yo fò dwe premye fokis tout moun. Li fè remake selon sajès popilè nan ekonomi, li bon pou konsantre sou santim yo epi dola yo ap pran swen tèt yo. Menm règ la aplike pou sosyete yo: “Pran swen kominote yo epi peyi yo ap pran swen tèt yo.”

Menm jan an tou, David Pérez Rulfo, direktè fondasyon kominotè Corporativa de Fundaciones, di, “Nou gen yon dinamik kote ‘M ap pran swen tèt mwen anvan, apresa fanmi mwen, apresa kominote a,’ men se lenvès. Si kominote a byen, mwen byen.”

Yon gwoup moun koute yon prezantasyon.

Reprezantan filantropi kominotè yo vizite yon òganizasyon san bi likratif de baz ki konekte timoun ki gen sitiyasyon lakay ki pa ansekirite ak sipò akademik ak pwofesyonèl.

Transfòme Kilti Don

Nan travay avèk òganizasyon filantwopi kominotè yo, tout patisipan yo kapab chanje atitid yo epi mete diplis sou konpetans yo.

Yon gwo fokis fondasyon kominotè yo se travay avèk moun ki vle bay lajan oswa tan yo, pou ede edike yo sou kijan pou fè plis enpak. Pa egzanp, Luis Ruiz nan Fundación Comunitaria Oaxaca (FCO) te dekouvri rezidan yo te plis anvi bay pou ede moun tranblemanntè oswa siklòn te afekte, touswit apre dezas la te rive. Li pale avèk donatè yo epi mande yo si yo ta dakò mete sou kote yon pòsyon nan don yo pou konsantre sou rezilyans ak rekonstriksyon alontèm.

Anpil lidè fondasyon kominotè travay di pou konstwi yon kilti don lokal ki konsantre sou kondwi chanjman reyèl, olye distribye sibvansyon kòm yon solisyon pou yon ti tan. “Mwen twouve li pi konvankan pou di donatè yo yo bezwen riske plis lajan pou yo jwenn pi bon rezilta,” se sa David Pérez Rulfo di. “Si ou envesti epi riske piti, ou kapab bay kèk asistans imanitè men ou p ap atenn rezilta dirab. Sa ede nou dèske se yon konpani famasetik ki te fonde nou, paske yo abitye pran risk epi fè rechèch. Yo konnen yon envestisman reyisi nan medsin ap peye pou tout lòt ki te echwe yo. Menm jan an tou, yon entèvansyon sosyal ki vrèman fè enpak vo echèk yo.”

Yon fanm Meksiken ak yon bouchon bezbòl pale ak yon gwoup moun.

Lorena, premye ofisye sekirite fanm nan El Carmen, pataje kijan li te vin kwè nan kapasite li yo plis atravè fòmasyon Ideas Comunitarias te fè yo.

Fòme Lidè Kominotè

Fondasyon kominotè yo te travay tou avèk patisipan ki resevwa asistans pou ede yo wè sa yo gen pou ofri. Nan kèk ka, enfliyanse pou responzabilize a kapab mennen yo nan lòt pwojè. Pa egzanp, Lorena sòti nan El Carmen, Meksik, yon ti vil andeyò Oaxaca. Li te vin genyen konpetans pou fè pledwaye pou li menm ak kominote li a atravè fòmasyon benefisyè IAF la Ideas Comunitarias, ki travay men nan men avèk fondasyon kominotè Fondo de Acción Solidaria, yon lòt benefisyè IAF. Sa li te aprann yo te enspire li pou li te kòmanse eksplore plis chemen pou enplike li nan kominote a. Li te vin premye fanm ofisye sekirite kominitè vil la. Jodiya, li ap nan yon komite agrikilti dirab epi yon lòt fanm te vin apre li nan ekip sekirite a. Nan anpil ka, fondasyon kominotè yo kapab montre bagay pozitif ki rive lwen tankou sa a lè manm kominote yo vin genyen konpetans sou lidèchip ak jesyon pwojè.

Kèk fwa, manm kominote yo imajine yo pral benefisye plis lè yo resevwa lajan nan men yon fondasyon kominotè, men yo toujou fini pa bay plis valè avèk konpetans ak konsèy teknik yo resevwa. “Se pa lajan an. Se konesans lan,” se sa yon reprezantan atelye tisaj PLG Origen Zapoteca te di. Avan li te fè yon egzèsis sou detèmine pri avèk FCO, atelye familyal li a pa t konnen kijan pou yo te fikse pri pwodwi yo. Moun k ap fè tisaj yo te mete yon valè sou tan yo pase nan tise a men pa sou tan ak kou transpò pou achte founiti yo. Jodiya, yo wè aprantisaj yo a avèk FCO kòm yon resous yo pral kontinye sèvi avèk li pandan ane ki ap vini yo, lontan apre finansman semans yo a fini. 

Chanje Jwèt la

Nan travay pou fè kominote pa yo pi bon, fondasyon kominotè yo chanje kad travay devlòpman an. O