Nan IAF, nou konnen fanm yo se lidè enpòtan yo ak moun ki gen enterè nan bati kominote ki plis pwospè, sekirize, ak demokratik. Se poutèt sa nou asire ke vwa fanm yo tande epi yo reflete nan lidèchip chak òganizasyon patnè nou yo.

Atravè Fanm ki Envesti nan Kwasans & Sekirite (WINGS), yon inisyativ IAF de $ 7,5 milyon dola pou de ane, IAF ap sipòte libreman plis pase 40 òganizasyon de baz ak antrepriz ke fanm dirije nan tout Amerik Latin ak Karayib la. Ti sibvansyon nou yo ale lwen nan ede fanm pou mete lide inovatè yo ak anbisyon yo an aksyon epi, an pwosesis, amelyore lavi yo ak lavi kominote yo.