Nan IX Somè Amerik nan Los Angeles nan kòmansman mwa Jen an, mesaj Fondasyon Entèramerikèn nan te senp men pwisan: Travay Devlopman Alabaz. Sosyete sivil la konte. IAF te mennen yon delegasyon nèf lidè debaz, sosyete sivil la, ak lidè jenès ki reprezante òganizasyon benefisyè IAF yo, konsa tou pou twa ganyan InnovAction Challenge ak sis manm pèsonèl, pou Somè a.  

Chak reprezantan benefisyè yo te pataje yon istwa konvenkan sou fason finansman gouvènman ameriken an te ede yo elaji opòtinite angajman ekonomik ak sivik pou jenès la, pwomouvwa enklizyon ekonomik fanm yo, atenye vyolans gang yo, entegre migran ak refijye ki deplase yo, epi pwopoze divès altènativ ak migrasyon iregilyè a. Ansanm, nou te prezante divès egzanp ki enspire angajman gouvènman ameriken an avèk divès gwoup debaz ak gwoup sosyete sivil yo, ki reponn ak ide yo e ak priyorite kominote yo.

Nou te mande reprezantan benefisyè IAF yo ki te asiste Somè a pou kòmante sou eksperyans pa yo nan Fowòm Sosyete Sivil la ak Fowòm Amerik Jèn yo. Kèk nan tèm ki emèje yo nan kòmantè pa yo gen ladan yo enpòtans reprezantasyon, aksesibilite, ak echanj konesans nan espas dyalòg yo sou pwoblèm rejyonal yo.

Two women delegates pose at the Summit of the Americas.

Reprezantasyon

Plizyè benefisyè te rann li klè ke reprezantasyon gwoup ki istorikman ekskli yo nan divès espas tankou Somè a garanti diskisyon avèk dirijan yo fonde sou divès enfòmasyon presi. Patisipe nan espas konsiltatif yo se yon avantaj ke gwoup debaz yo pote pou dirijan emisfè yo, olye de envès la. Òganizasyon debaz yo gen aksè inegale ak divès konesans premye men wot kalite sou fason defi rejyonal yo dewoule reyèlman sou tèren an.   

Pandan semèn inoubliyab sa nan Los Angeles, sa ki plis frape m nan, se pou wè gwo kantite jèn sa yo fè anfen pati espas sa yo avèk divès gran lidè mondyal, ki finalman, sila yo k ap pran desizyon final yo nan peyi pa yo. Se pa sèlman pou reprezante jenès la, li reprezante travay k ap fèt alabaz yo. Nou se moun ki reyèlman konnen bezwen popilasyon nou ap ede yo. Nou gen zouti pou konprann kòman nou kapab amelyore kalite lavi pa yo, men toutotan nou pa gen politik piblik ki garanti yon minimòm kondisyon pou kontinye travay nou an, nou pral senpleman kontinye travay tankou nou di nan Kolonbi “con las uñas” (avèk yon ti kras resous, ki apiye sou kouraj ak detèminasyon pèsonèl yo). Santiman sa pou konnen ke yon moun te tande kontribisyon mwen epi te konsidere li presye, sa endeskriptib.—María Del Mar Jaramillo, Fundación Soy Oportunidad

Nan pase semèn lan nan Somè Amerik yo nan kad delegasyon patnè benefisyè Fondasyon Entèramerikèn yo, mwen toujou sonje nan evènman, konferans ak fowòm entènasyonal yo nan ki pwen reprezantasyon an enpòtan. Reprezantasyon an se kle pou vizibilite, ak posibilite rezotaj ak devlopman patenarya epi, wi, kwasans! Ou kapab anseye moun yo kòman pou peche, men si yo pa gen aksè ak dlo a, sa pa sèvi anyen epi sa ap bay echèk ak fristrasyon. IAF te mennen yon ekip trè divèsifye avèk yo menm ki te gen de delege ki soti Ayiti (Louis Henri Mars ki soti nan Lakou Lapè ak mwen menm). Soutni divès òganizasyon ayisyen se yon konpozan esansyèl nan yon devlopman efikas ak dirab nan Amerik Latin nan ak nan Karayib la. Se pou lòt yo vini rann kont tou sou sa *ak* anbrase li! Ayibobo!—Marie-Rose Romain Murphy, Fondasyon Kominotè Ayisyen an-ESPWA

Yon jou, ou demare yon konpayi cho