Nan selebrasyon istwa Mwa Fanm, sis (6) fanm te pataje istwa yo avèk nou ki montre kijan ti envestisman IAF yo chanje lavi yo.

Fanm sa yo fe pati twa (3) òganizasyon nan depatman sidès Ayiti ke Fondasyon Inter-American te finanse. Chak òganizasyon sa yo gen pwòp misyon ak apwoch yo pou ankouraje devlopman, men yo tout itilize Fon Mityèl Solidarite pou pèmèt fanmi yo kapab gen aksè ak kredi. Yon Fon Mityèl Solidarite se yon sistèm epay ak kredi kote manm yo nan kominote a mete ekonomi yo ansanm pou konstwi yon fon pou aktivite manm yo. Swasant-onz pousan (71%) pwojè IAF sipòte an Ayiti yo itilize sistèm sa yo pou ogmante opòtinite ekonomik pou fanm yo.

  • Óganizasyon Peyizan Labiche (OPLA) ankouraje agrikilti diriab ak elvaj.
  • Fondasyon Limyè Lavi (FLL) ede fanm yo fè elvaj pou jenere ase revni yon fason pou yo ka evite voye pitit yo nan restavèk kay moun, yon bagay anpil fanmi pòv Ayisyen panse ki se sèl opsyon yo.
  • Fanm Deside travay sou zafè vyolans ki baze sou sèks pandan lap pemèt fanm vilnerab yo gen mwayen pou fè lajan epi ede yo garanti lojman, manje, ak edikasyon pou pitit yo.

Istwa sa yo soti nan òganizasyon debaz yo kap bay mwayen ak lot sèvis ki empòtan nan lavi fanm yo, tankou: sitèn kominotè, kabrit pou kòmanse yon elvaj, oswa yon mikwokredi. Yon tandans komen nan istwa fanm yo, se benefis ke ou pa ka manyen yo, tankou: fanm yo vin lidè ekonomik, yo pran fyète nan kominote yo, fanmi yo santi espwa pou lavni pandan yap devlope mwayen sibzistans yo…