Fondasyon Entèameriken an (IAF), yon ajans asistans etranje Ameriken k ap fè pwogrese devlòpman kominotè nan Amerik Latin ak nan Karayib la, kontan pou anonse ke Sara Aviel pral pran plas Paloma Adams-Allen kòm Prezidan ak Direktè Jeneral li. Prezidan ak Direktè Jeneral Pwovizwa a, Lesley Duncan pral retounen nan wòl li kòm Ofisye an Chèf Operasyon. Aviel pote nan IAF plis pase de deseni eksperyans nan devlòpman entènasyonal ak gouvènman ameriken an, òganizasyon non-gouvènmantal, enstitisyon akademik, ak sektè prive a.

Toudènyèman, Aviel te okipe pòs fondatè ak direktè Margalit Strategies, kote li te konseye yon seri òganizasyon sou planifikasyon estratejik, devlòpman politik, ak sansibilizasyon pati enterese yo. Li te travay tou kòm konseye prensipal sou politik devlòpman entènasyonal nan Center for Strategic and International Studies (Sant pou Etid Estratejik ak Entènasyonal).

Se tout yon onè pou mwen pou m dirije yon òganizasyon tankou IAF, ke yo respekte e ki efikas nan kreye yon enpak reyèl.
—Sara Aviel

“Se tout yon onè pou mwen pou m dirije yon òganizasyon tankou IAF, ke yo respekte e ki efikas nan kreye yon enpak reyèl,” sa a se te deklarasyon Aviel fè. “Lontan anvan yo te rekonèt li kòm pi bon pratik nan devlòpman, IAF te bay kominote yo pouvwa pou yo pran inisyativ.” Pandan rejyon nou an ap konfwonte yon seri pwoblèm enpòtan—soti nan vyolans rive nan debwazman ak nan povrete—lè nou agrandi pòte IAF la sa ofri nou yon chemen favorab pou nou avanse pi devan.”

Anvan sa, Aviel te travay kòm chèf kabinè ak direktè egzekitif adjwen nan Biwo Jesyon ak Bidjè Mezon Blanch lan (2015-2017), li te jere operasyon yo ak yon aksan sou asistans etranje. Aviel te reprezante Etazini nan konsèy administrasyon enstitisyon Gwoup Bank Mondyal yo (2012-2015). Yo te nonmen l Direktè Afè Ekonomik Entènasyonal pou ni Konsèy Sekirite Nasyonal la ni Konsèy Ekonomik Nasyonal la (2011-2012). Aviel te travay kòm yon Konseye Prensipal pou Sekretè Trezò a pandan kriz finansye mondyal la (2009-2011).

Sara Aviel rankontre manm Lumo Conservancy an Afrik.

Prezidan Konsèy IAF la, Eddy Arriola te deklare “Nou kontan dèske Sara pral pote ekspètiz li, eksperyans ak tenasite li nan IAF la.” “Anba lidèchip li, nou pare pou n pwofite de moman sa a epi kontinye agrandi resous ke nou ap envesti nan rekiperasyon debaz ak rezistans nan Amerik Latin ak Karayib la.”

Nou kontan dèske Sara pral pote ekspètiz li, eksperyans ak tenasite li nan IAF la.
—Eddy Arriola, IAF Board Chair

Aviel gen yon Metriz nan Administrasyon Antrepriz, ansanm ak yon Metriz nan Lèt ak yon lisans nan Syans Politik, nan Yale University. Aviel te travay ak òganizasyon pou devlòpman entènasyonal nan ni biwo prensipal (katye jeneral) konpayi yo ni nan sikisal atravè lemond, tankou CARE, Mercy Corps, ak Root Capital. Li te travay tou kòm yon manm siperyè nan politik pou devlòpman nan Brookings Institution ak kòm yon konferansye sou devlòpman entènasyonal ak sekou imanitè nan Yale University.

L ap dirije yon ajans ki ane pase te envesti pi wo nivo sibvansyon an nan istwa li pou 30,3 milyon dola. Sa fè pòtfolyo total sibvansyon IAF la vin plis pase 120 milyon dola, ki te totalize a prèske 160 milyon dola nan resouske prèske 400 benefisyè IAF aktif atravè 27