Sante ak sekirite anplwaye nou yo ak benefisyè yo se pi gwo priyorite Fondasyon Entè-Ameriken an.

Konsèy sou COVID-19 bay benefisyè pou

Pibliye 26 Mas, 2020

Chè patnè,

Nan moman sa a, tout mond la ap konfwonte yon gwo defi ak COVID-19, isit la kote nou ye nan Etazini, nou ka sèlman imajine defi yo li poze pou nou ak kominote nou yo. Nou ap panse ak,nou, anplwaye nou yo, ak òganizasyon yo. Nou konnen, anpil nan nou, nou toujou se premey moun k’ap pote sekou premye sekou – nan sitiyasyon ijans tankou sa sa nap viv jodia a. E nou konnen ki jan moman mete anpil enkyetid ak laperèz nan mitan tout moun.

Tanpri konte sou IAF la pandan nap repanse pwogram nou an nan nouvo kontèks sa a, kit se nan pandemi oswa pandan konsekans li. Nan jou k’ap vini yo, Dieusibon ak Carolina reprezantan Fondasyon an pral pran kontak ak nou pou konnen plis bagay sou defi, enkyetid ak preyokizasyon nou, epi tou sou nouvel idé nou ta genyen pou adapte aktivite nou yo ak nouvel konjonkti a. Tanpri, pa fè anyen ki pou mete nou menm oswa kominote nap sèvi yo pou reponn ak obligasyon sibvansyon.

Isit la nan biwo nou nan Washington, nou te travay la kay nou adistans depi 16 mas, nou pral kontinye travay lakay nan pwochen jou paske sitiyasyon enprévisib. Nou pa vwayaje ni planifye okenn reyinyon oswa evènman ak okenn moun menm jan tou, nou ankouraje kòlèg nou yo nan peyi yo pou yo fè sa, selon direktiv otorite santè lokal yo. Ki donk, yo ankouraje nou ranfose travay nan kominote vityel nou an, nou espere nap itilize menm metod travay sa a. Mèsi pou angajman nou fèm nou genyen pou rann kominote yo pi rezistan epi granmoun tèt yo, kèlkeswa sa demen pote nou. Nan Fondasyon an nou vreman angaje pou kontinye travay avèk nou nan moman difisil sa yo. Tanpri pa ezite kontakte nou epi fè nou konnen ki jan nap kontinye gade pou pi douvan ansanm.

Kembe Fem,

Paloma Adams-Allen
Prezidan ak Direktè Jeneral
Fondasyon Entè-Ameriken

Sous Gouvènman Etazini sou Enfòmasyon sou COVID-19

  • Coronavirus.gov: Vizite Coronavirus.gov (an anglè) pou enfòmasyon ofisyèl ki pi resan an, geri pa Coronavirus (COVID-19) Task Force la nan Mezon Blanch lan.
  • Maladi Coronavirus 2019 (COVID-19): Vizite sit entènèt Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) pou enfòmasyon medikal ofisyèl (an anglè) sou coronavirus (COVID-19).
  • Repons Gouvènman Etazini an pou COVID-19: Vizite Usa.gov pou konnen kisa Gouvènman Federal la ap fè pou reponn a COVID-19.