0

pwojè aktif
Jiyè 2021

$0

IAF envestisman

0

moun ki benefisye
dirèkteman

Domèn ki gen priyorite

Ayiti kontinye ap lite avèk povrete grav ak malnitrisyon. Defi sa yo vin pi mal akoz enstabilite politik peyi a ak vilnerabilite nan katastwòf natirèl yo. Patnè benefisyè nou yo ann Ayiti travay avèk fanm ak lòt kategori nan popilasyon an ki defavorize yo nan wit (8) sou dis (10) depatman nan peyi a. Yo amelyore sekirite alimantè nan zòn riral yo, ankouraje antreprenarya lokal yo, travay pou kwape vyolans nan vil yo, ak amelyore aksè nan kapital atravè asosyasyon ekonomi ak prè. Envestisman sa yo ranfòse rezistans kominote yo ak avanse priyorite ameriken yo an Ayiti, ki gen ladan kad Karayib 2020 la ak patenarya rezilyans Etazini-Karayib la. Nou te akòde premye bousdetid ann Ayiti nan 1975. Depi lè sa, nou te bay $25.5 milyon grasa 181 sibvansyon nan òganizasyon lokal yo.

Proyectos en Haití

li bay lòd pou yo rekòmande plis reyinyon

2021-07-07T17:07:00-04:00

2020 – REFRAKA

Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen (REFRAKA) se yon patnè benefisyè IAF kap sipòte yon rezo 30 estasyon radyo kominotè nan nèf sou dis depatman Ayiti pou sansibilize sou vyolans ki baze sou sèks ak ogmante kapasite animatris ak teknisyen radyo yo ki se majorite fanm pou mete kanpe  pwogramasyon sou fanm ak redwi vyolans.

Aprann plis ›

2020-12-15T10:58:31-05:00

2020 – GADRU

Groupe d’Appui au Développement Rural (GADRU) bay fòmasyon nan agrikilti dirab, elevaj zannimo ak devlòpman biznis pou 500 fanmi ki soti nan òganizasyon kominotè ki chita sou Asosyasyon Fanmi Agwo-ekolojik nan Gwo-Wòch. L’ap jere tou, yon bank semans (grenn) ak distribye plant, epi patisipan li yo ap distribye pitit zannimo  yo bay lòt fanmi  amezi zannimo  yo ap grandi. Envestisman estratejik sa yo ogmante sekirite manje ak revni kiltivatè yo. 

Aprann plis ›

2021-07-13T22:46:22-04:00

2019-AFADMO

Association des Femmes en Action pour le Développement de Mont-Organisé (AFADMO) ap ede fanm ki gen revni fèb yo nan Nòdès an Ayiti kreye plis opòtinite nan ekonomik lokal la.

Li piplis ›

2021-07-13T22:44:13-04:00

2019-CED

Cooperative Espoir pour Demain (CED) ap bay asistans teknik pou agrikiltè yo nan seksyon riral nan pwodiksyon bèt, fòme manm yo nan kominote sou kijan pou yo pran swen bèt yo ak ankouraje pwodiksyon pye bwa kap bay fwi epi lòt pye bwa pou pwoteje anviwonman.

Li piplis ›

2021-07-13T22:42:33-04:00

2019-SKDK

Sant pou la Kilti ak Devlòpman Karis (SKDK) lap bay asistans teknik ak 800 pwodiktè nan uit (8) òganizasyon k’ap travay nan komin karis