0

don aktif
Septanm 2022

$0

IAF envestisman

0

moun ki benefisye
dirèkteman

Kontak pou Ayiti

Reprezantan fondasyon

Carolina Cardona

Asistan Donasyon

Shervin Chambers

Lokal lyen

Dieusibon Pierre-Mérité

Domèn ki gen priyorite

Ayiti kontinye ap lite avèk povrete grav ak malnitrisyon. Defi sa yo vin pi mal akoz enstabilite politik peyi a ak vilnerabilite nan katastwòf natirèl yo. Patnè benefisyè nou yo ann Ayiti travay avèk fanm ak lòt kategori nan popilasyon an ki defavorize yo nan nèf (9) sou dis (10) depatman nan peyi a. Yo amelyore sekirite alimantè nan zòn riral yo, ankouraje antreprenarya lokal yo, ak amelyore aksè nan kapital atravè asosyasyon ekonomi ak prè. Envestisman sa yo ranfòse rezistans kominote yo ak avanse priyorite ameriken yo an Ayiti.

Nou te akòde premye bousdetid ann Ayiti nan 1975. Depi lè sa, nou te bay $27.1 milyon grasa 186 sibvansyon nan òganizasyon lokal yo.

Don an Ayiti

li bay lòd pou yo rekòmande plis reyinyon

2022-05-24T21:24:55-04:00

2022 – AATPH

Association d'Aide des Techniciens pour les Personnes Handicapées (AATPH) ap amelyore kalite lavi ak entegrasyon moun ki andikape yo nan sosyete a gras ak terapi fizik li bay, kanpay sansibilizasyon kominotè ke li mennen, fòmasyon pou konpetans travay ke li founi, epi gras ak ogmantasyon aksè a kredi pou moun ki andikape yo.

li piplis ›

2022-03-11T10:20:36-05:00

2022 – ODTPKA

Oganizasyon pou Devlopman Ti Plantè Kawo (ODTPKA) ap amelyore sekirite alimantè a lè li bay kiltivatè yo fòmasyon nan agrikilti dirab ak pwodiksyon betay epi lè li ba yo founiti ak materyèl nesesè yo.

Aprann plis ›

2022-05-16T13:26:09-04:00

2021 – ADPM

Association pour le Développement des Paysans de la Mecette (ADPM) ap elaji aksè a kredi, ap fòme manm yo nan teknik agrikilti ekolojik, e ap bay founiti pou amelyore pwodiksyon agrikòl ak elvaj bèt.

Aprann plis ›

2022-05-16T13:27:53-04:00

2021 – AFD

Association des Femmes de Denis (AFD) ki se patnè benefisyè nou, se yon òganizasyon ke fanm dirije, nan yon anviwònman kote se gason ki dirije majorite òganizasyon yo.

Aprann plis ›

2022-05-16T13:28:45-04:00

2021 – ULS

Unite De Lutte Pour La Sante (ULS) ap mennen kanpay sou sante piblik, asosye ak gwoup kominotè pou bay sèvis medikal de baz yo epi elaji aksè ak kredi ki kapab ede jwenn swen sante premye nesesite yo.

Aprann plis ›

2022-05-16T13:29:42-04:00

2021 – AIM

Association des Irrigants de Maury (AIM) ap repare sistèm irigasyon yo, ranfòse pratik jesyon yo, etabli yon bank semans ak elaji aksè pou kiltivatè yo jwenn kredi.

Aprann plis ›

2021-07-07T17:07:00-04:00

2020 – REFRAKA

Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen (REFRAKA) se yon patnè benefisyè IAF kap sipòte yon rezo 30 estasyon radyo kominotè nan nèf sou dis depatman Ayiti pou sansibilize sou vyolans ki baze sou sèks ak ogmante kapasite animatris ak teknisyen radyo yo ki se majorite fanm pou mete kanpe  pwogramasyon sou fanm ak redwi vyolans.

Aprann plis ›

Load More Posts

Anplwaye k ap travay avèk don an Ayiti