0

don aktif
Me 2023

$0

IAF envestisman

0

moun ki benefisye
dirèkteman

Kontak pou Ayiti

Reprezantan fondasyon

Carolina Cardona

Asistan Donasyon

Shervin Chambers

Lokal lyen

Dieusibon Pierre-Mérité

Domèn ki gen priyorite

Ayiti kontinye ap lite avèk povrete grav ak malnitrisyon. Defi sa yo vin pi mal akoz enstabilite politik peyi a ak vilnerabilite nan katastwòf natirèl yo. Patnè benefisyè nou yo ann Ayiti travay avèk fanm ak lòt kategori nan popilasyon an ki defavorize yo nan nèf (9) sou dis (10) depatman nan peyi a. Yo amelyore sekirite alimantè nan zòn riral yo, ankouraje antreprenarya lokal yo, ak amelyore aksè nan kapital atravè asosyasyon ekonomi ak prè. Envestisman sa yo ranfòse rezistans kominote yo ak avanse priyorite ameriken yo an Ayiti.

Nou te akòde premye bousdetid ann Ayiti nan 1975. Depi lè sa, nou te bay $27.1 milyon grasa 186 sibvansyon nan òganizasyon lokal yo.

Don an Ayiti

li bay lòd pou yo rekòmande plis reyinyon