Loading...

Ayiti

By |2022-01-24T14:11:06-05:003 May 2018|
0

don aktif
Janvye 2022

$0

IAF envestisman

0

moun ki benefisye
dirèkteman

Domèn ki gen priyorite

Ayiti kontinye ap lite avèk povrete grav ak malnitrisyon. Defi sa yo vin pi mal akoz enstabilite politik peyi a ak vilnerabilite nan katastwòf natirèl yo. Patnè benefisyè nou yo ann Ayiti travay avèk fanm ak lòt kategori nan popilasyon an ki defavorize yo nan nèf (9) sou dis (10) depatman nan peyi a. Yo amelyore sekirite alimantè nan zòn riral yo, ankouraje antreprenarya lokal yo, ak amelyore aksè nan kapital atravè asosyasyon ekonomi ak prè. Envestisman sa yo ranfòse rezistans kominote yo ak avanse priyorite ameriken yo an Ayiti.

Nou te akòde premye bousdetid ann Ayiti nan 1975. Depi lè sa, nou te bay $27.1 milyon grasa 186 sibvansyon nan òganizasyon lokal yo.

Don an Ayiti

li bay lòd pou yo rekòmande plis reyinyon

Load More Posts

Anplwaye k ap travay avèk don an Ayiti

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Nouvèl ak Istwa

Kesyon yo poze souvan

Ki moun ki ap dirije IAF la?2020-11-12T14:38:53-05:00

Se yon konsèy direktè bi-patizan, ki ap gouvène IAF, se prezidan Etazini ki nonmen konsèy la, epi Sena repiblik la konfime’l.  Manm konsèy yo, soti nan tou de sektè yo, prive ak gouvènman federal la. Komisyon an chwazi yon prezidan ki sèvi kòm ofisye egzekitif kise chèf nou nan IAF.

Kijan ou finanse?2020-11-12T14:44:49-05:00
 • Kongrè ameriken an afekte fon IAF dirèkteman chak ane nan bidjè repiblik la. Fon sa a, reprezante pi gwo sous finansman nou an.
 • Nou resevwa tou, transfè entè-ajans pou adrese priyorite estratejik ameriken yo lè nou itilize modèl devlòpman inik, anba-up. (an sipò)
 • Nou divèsifye sous finansman nou yo atravè afilyasyon estratejik ak lòt sektè, antrepriz prive ak filantropik.
 • Patnè benefisyè nou yo, mobilize resous lokal yo pou chak sibvansyon nou finanse. En règ jeneral, kantite lajan benefisyè yo mobilize depase montan lajan kontribyab Ameriken yo envesti nan pwojè a. Lè nou egzije yon kontribisyon kontrepati nan donasyon yo, li pèmèt ogmante dirabilite epi tou asire kominote yo angaje pou rezoud defi devlòpman lokal la.
 • Nou aksepte donasyon ki soti nan sektè prive dediktib enpo, pou fè avance koze devlòpman kominotè nan Amerik Latin ak Karayib la. Ou ka ban nou lajan dirèkteman.
Ki sa ki fè ou diferan de lòt ajans yo oswa donatè?2020-11-12T14:56:38-05:00

Yon gwoup bi-pati vizyonè nan Sena Ameriken an te fonde IAF depi 50 lane pou adrese yon gwo enkyetid yo te genyen. Pou gwoup bi-pati sa a: Gouvènman Ameriken an dwe oryente pi byen èd devlòpman etranje yo al jwenn moun ki pi pòv yo e ki pi frajil/vilnerab nan amerik Latin lan. Poutèt sa, yo te vle yon ajans ki makònen ak priyorite politik etranje peyi Etazini epi konplete lot kanal kite déjà egziste nan peyi Etazini sous asistans etranje.

Nou te fabrike/konstwui yon modèl devlòpman ki diferansye nou, nan fason sa yo:

 • Akiyès nou travay. Nou rive nan baz ak òganizasyon nan sosyete sivil yo ki travay nan nivo kominote yo. Anpil fwa òganizasyon sa yo fèk kòmanse nan devlòpman. Nou sible finansman nan zòn ki pi vilnerab yo e ki gen moun k’ap viv ladann.
 • Kiyès ki dirije pwosesis la. Nou konsidere moun yo kòm poto mitan nan apwòch sa a, se moun yo ki katalize/dirije pwòp solisyon yo. Nou kwè pwogrè devlòpman yo pral pi djanm epi dirab lè se òganizasyon lokal yo ki pote lide pa yo, epi mete yo an aplikasyon.
 • Kòman nou finanse. Nou bay finansman dirèkteman ak òganizasyon lokal yo, olye gwo oganizasyon entènasyonal yo oswa gouvènman etranje yo.
 • Kòman nou adapte. Nou fleksib, sa vle di; nou ka rapidman ouvè oswa fèmen, chanje oswa akselere koulè sibvansyon yo. Chak fwa kondisyon yo ap chanje sou latè nou kapab adapte nou rapidman nan nouvel anvironman. Se ra modèl asistans etranje tradisyonel ki ka fè chanjman rapid nan pratik finansman l.
 • Ki jan nou ekonomize lajan, maksimize lajan ki disponib pou sibvansyon. Nou redwi depans yo nan fonksyone ak yon biwo operasyonèl ki pa depase 50 moun, epi nou pa gen biwo nan okenn peyi etranje. Nou pataje tout sèvis administrativ debaz yo ak lòt ajans. Sa lakòz fondasyon an gen yon pousantaj trè ba pou operasyon ki sèlman 8%.
 • Ki jan nou gade patnè benefisyè nou yo, responsab pou rezilta dirab. Nou angaje yon kontak regilye ak patnè benefisyè nou yo, nou konstwi yon relasyon ki chita sou konfyans, epi nou konekte youn ak lòt nan bouske opòtinite aprantisaj epi devlope patenarya ant divès sektè yo. Chak sis (6) mwa, nou mande pou yo pataje pwogrè ak defi yo sou objektif pwojè a, epi chak ane nou fè odit finansye sou kijan depanse yo ap reyalize. Nou kontinyèlman akonpanye benefisye nou sou chimen dirabilite ak otonomi nan aksyon yo.

Estrikti gouvènans piblik ak prive bi-patizán nou asire ke nou benefisye de eksperyans sektè prive a, epi travay pou enterè nasyonal Ameriken alontèm. Travay nou yo ak benefisyè yo ankouraje:

 • ranfòsman ekonomik
 • lapè ak sekirite
 • enklizyon nan gouvènans demokratik lokal
 • rezilyans kominote yo pou fè fas ak chòk nan anviwònman an, ekonomik, sosyal, ak politik.
Èske yon sibvansyon ki piti tankou $50,000 aktyèlman fè yon diferans?2020-11-12T16:28:37-05:00

Wi. Men kijan:

 • Nou konnen ki jan pou n chwazi patnè nou yo. Nou sipòte gwoup de baz, ki montre yo gen anpil patisipation ak solidarite nan mitan yo epi ki dispoze pou envesti pwòp tèt yo ak resous yo nan devlòpman lokal la. Atravè, sèvis nou genyen nan anbasad la, nou verifye tout òganizasyon yo avan nou bayo lajan.
 • Nou reponn a inisyativ lokal yo. Nou pa enpoze pwojè tèt bese pou gwoup yo, okontrè, nou konstwi sou lide ak angajman moun yo nan kominote a.
 • Nou ankouraje pwosesis finansyèman dirab, swa avèk revni ki te pwodwi pa benefisyè oswa ak resous ki sòti nan sektè prive ak piblik.
 • Nou sipòte apwòch inovatris ki kapab replike ak adapte nan lòt anviwònman. Lòt kominote aprann metòd sa yo epi miltipliye enpak aktivite pwojè yo.
Ki sa ki se devlòpman de baz?2020-11-12T16:29:45-05:00

Nou itilize tèm “devlòpman debaz” pou tout pwosesis kote moun ki defavorize òganize tèt yo nan kominote yo pou amelyore byennèt fanmi yo, kominote yo, ak sosyete yo. Nou rete kwè, sa moun yo konsevwa ak sa yo panse ranmase trè souvan tout sitiyasyon y’ap viv nan kominote a, tankou: bezwen sosyal, kiltirèl, ak ekonomik. Nou kwè tou, yon apwòch ki chita sou moun se yon bagay ki enpètan anpil pou pwomouvwa ekonomi epi tabli yon sosyete demokratik egal ego pou tout moun. Pou mete moun yo nan premye plas, nou pote anpil atansyon sou patisipasyon kominotè ak konstwi rezo, epi nou envesti pou rann òganizasyon yo pi djanm epi reprezantativ nan kominote yap sèvi a.

Ki prensip k ap gide ou?2020-11-12T16:30:02-05:00
 • Envesti nan moun ak òganizasyon de baz yo
 • Kanalize fon vè sosyete sivil la
 • Ankouraje antreprenarya, inovasyon, enklizyon, ak otonomi
 • Ranfòse pratik demokratik
 • Pèmèt moun ki vilnerab yo, rezoud defi yo ap fè fas a
 • Trete patnè nou yo ak respè ak senpati
Kisa ou akonpli?2021-11-30T14:41:47-05:00

Nou te yon lidè nan rekonèt inisyativ de baz yo kòm yon faktè kritik nan devlòpman dirab nan Amerik Latin ak Karayib la. Depi 1972, nou te sipòte plis pase 5 600 pwojè yo nan 35 peyi. Aprè lontan, nou te toujou envesti nan pwodiksyon manje ak agrikilti, devlòpman antrepriz, edikasyon ak fòmasyon, angajman sivik, enklizyon sosyal ak ekonomi solidè.

Ansanm ak benefisyè nou yo, nou te eksperimante modèl ekonomik patisipatif ki pi efikas pou devlòpman sosyal ak ekonomik. Modèl sa yo te abouti ak kreyasyon antrepriz otonom epi gouvnaman ak lot gwo ajans yo te replike modèl sa a, sa te pemèt yo amelyore kondisyon lavi pou plizye santèn milye fanmi defavorize nan tout emisfè a.

Pi espesifik/espesyalman:

 • Modèl finansman inisyativ lokal yo, ki dirije pa moun nan kominote a olye yon endividi oubyen gwo òganizasyon entenasyonal, vin konsidere jounen jodia kòm pi meyè pratik de devlò
 • Nou bay finansman ak sipò teknik pou òganizasyon de baz yo, yon fason lòt baye de fon yo pa janm fè. Anviwon 30 pousan nan nouvo benefisyè nou yo pa janm kon resevwa sipò finansye, swa nan men gouvènman Ameriken an oswa nan men yon donatè entènasyonal.
 • Echanj ak pataj konesans nou fasilite nan mitan benefisyè yo, kreye yon anviwònman ki pèmèt nou pibliye inovasyon ki baze sou teren yo.
 • Lè nou sipòte sektè filantropik lokal yo, nou kreye kondisyon nesesè pou diminye depandans òganizasyon nan Amerik Latin ak Karayib sou èd etranje Ameriken. Sa fe nou reponn ak manda orijinal nou ep ak kritik komen sou asistans etranje.
Ki rezilta finansman IAF yo ye?2020-11-12T16:30:51-05:00