Loading...
Demann Fon yo2022-08-18T17:39:58-04:00

Nou aksepte pwopozisyon pou sibvansyon 365 jou pa ane.

Nou envesti nan pwojè devlòpman kominote a mennen toupatou nan Amerik Latin ak Karayib la. Nou kolabore avèk òganizasyon lokal yo ki idantifye solisyon men ki fyab pou defi nan devlòpman lokal yo—patikilyèman nan kominote ki defavorize oswa ekskli yo.

Se pa nou menm ki pwopoze ki pwojè ou dwe fè oswa idantifye pwoblèm yo, se ou menm ki dwe fè sa. Okontrè nou reponn a pwopozisyon pwojè òganizasyon kominotè yo voye ba nou.

Nou deside ki pwojè pou nou finanse ki (chita) baze sou merit, men pa sou ki sektè. Patnè benefisyè nou yo, fè pwomosyon kominote ki pi demokratik, pasifik ak pwospè nan anpil sektè.

Nou envite òganizasyon w lan pou aplike pou yon sibvansyon nan men nou. Pou nou ka pran aplikasyon w lan an kousiderasyon, tanpri li etap ki annaprè yo avèk anpil atansyon.

Ale nan seksyon

Eksplore envitasyon espesyal

Etap 1. Verifye si òganizasyon w lan elijib pou aplike

Nou sèlman sipòte pwojè kominotè dirije soumèt pa òganizasyon lokal ak de baz ki baze nan peyi ki endepandan nan Amerik Latin ak Karayib la.

Wap bezwen pou montre ke òganizasyon ou an gen yon istwa nan travay ansanm antanke gwoup e li kapab itilize sibvansyon yo efikasman.

Pou kounye a, nou pa anmezi pou finanse òganizasyon yo ki lokalize nan:

  • Cuba
  • Venezuela

  • Akoz Pòtoriko fè pati Etazini, nou pa finanse pwojè la tou.

Nou PA finanse pwopozisyon ki soumèt oswa dirije pa:

  • Enstitisyon gouvènmantal yo (enkli gouvènman minisipal ak inivèsite piblik yo)

  • Patikilye: sa vle di pwojè yon grenn moun soumèt

  • Konpayi prive yo

  • Gwoup ki pa gen okenn resous materyèl, resous moun, oswa finansye pou kontribye nan aktivite yo pwopoze a

  • Enstitisyon oubyen òganizasyon kap bay charite yo: tankou manje, tòl, ciman elatriye

Kesyon elijibilite komen

Òganizasyon mwen an pa chita nan peyi kote pwojè a pral fèt la. Eske IAF ap konsidere pwopozisyon mwen an?2022-07-06T08:25:20-04:00

Sa depann. Si òganizasyon w lan gen yon biwo nan peyi kote pwojè a pral reyalize a, epi fòk biwo sa a, ka pwouve li gen lidèship ak eksperyans lokal. Nan ka sa, biwo lokal la ka prezante yon pwopozisyon. Si biwo prensipal la (sa vle di biwo ki chita nan peyi etranje a), konn bay lajan ak biwo lokal, lajan sa ka konsidere kòm kontrepati nan sibvansyon an.

Si òganizasyon w lan pa gen yon biwo sou tèritwa nan peyi kote pwojè a pral reyalize a yo pwopoze a, anjeneral nou p ap finanse inisyativ ou a. Sepandan, nou fè eksepsyon pou sibvansyon rejyonal (sibvansyon kote aktivite pwojè yo fèt nan plizyè peyi) epi, nan kèk ka, pou sibvansyon ki kontribiye dirèkteman nan inisyativ IAF k ap kontinye.

Èske yon inivèsite ka aplike pou finansman?2020-12-14T14:42:10-05:00

Yon inivèsite prive lokal ka teknikman aplike pou finansman, si pwojè li yo ranpli tout kritè kalifikasyon nou pibliye, ki gen ladan lidèchip nan kominote a ak enpak sosyal. Yon inivèsite piblik pa ka aplike pou finansman nan men nou dirèkteman, men li ka patnè avèk yon òganizasyon ki kalifye.

Sepandan, anvan inivèsite ou a, aplike, mete nan tèt ou, se fasil nou finanse pwojè ki soumèt pa inivèsite yo, paske li pran nou plis tan pou revize pwopozisyon yo ak dekese lajan yo, sa konn depase yon lane eskole. Sa kifè gwoup elèv k ap chèche lajan pou pwojè yo pa pral resevwa fon yo a tan.

Etap 2. Verifye si pwojè w la kalifye pou finansman

Aktyèlman, nou finanse demann pou kantite lajan ant US $25,000 ak $400,000.