Loading...
Demann Fon yo2020-01-09T12:44:41-05:00

Li enstriksyon ki anba a pou kritè pwopozisyon sibvansyon yo.

Chaje fòm nan
Télécharger l’application
Chaje fòm nan
Télécharger l’application

Aksepte pwopozisyon yo

Fondasyon Entèamerikèn (IAF) lanse yon apèl pou pwopozisyon pou pwogram sibvansyonl lan. IAF finanse travay ke gwoup debaz ann Amerik Latin ak Karayib yo ap fè pou ede tèt yo, pou amelyore kondisyon lavi moun ki defavorize oubyen eksli yo, pou ranfòse kapasite yo pou pran desizyon e jere tet yo, epi pou mare asosye ak antrepriz, sektè piblik, ak sosyete sivil. IAF pa chache ni fè djagnostik pwoblèm ni sijere solisyon; sa IAF fè li menm, se reponn bay demach ke yo prezante ba li. Fondasyon an chwazi finanse pwojè dapre merit yo. Pa gen yon domenn spesifik ke li prefere.

Dat limit

IAF asepte pwopozisyon nenpòt kilè nan lane a, epi li etidye yo nan lòd li resevwa yo. Tout pwojè yo soumèt yo dwe konfòme ak direktiv ki afiche nan paj web sa a.

ATANSYON:

 • Se sèl pwoje nan peyi otonòm nan Amerik Latin ak nan Karayib kap jwenn finansman nan men IAF.
 • Ayiti, Sen Domeng, ak Lajamayik se sèl twa peyi Karayibeyen kote IAF entèvni.
 • Ou pa bezwen peye senk kòb pouw voye demann ou an.

Kritè

Men kondisyon ke yon pwojè dwe satisfè pou IAF ka konsidere finansel:

 • solisyon orijinal pou pwoblèm devlopman
 • lizaj debouya de resous kominotè yo
 • angajman plizyè moun ki sot nan kominote a nan devlopman ak reyalizasyon pwojè a
 • bon jan patisipasyon benefisyè yo nan:
  • idantifikasyon pwoblèm pou yo rezoud la,
  • jan yo chwazi pou rezoud li,
  • kreyasyon pwojè a, ak
  • jesyon ak swivi aktivite yo
 • patenarya avèk gouvènman lokal, antrepriz, ak lòt òganizasyon sosyete sivil
 • posibilite pou ranfòse tout òganizasyon kap patisipe yo, ansanm ak patenarya yo
 • posibilite pou reyalize aktivite yo
 • prèv ke pwojè a pral dire alalong
 • kontribisyon òganizasyon ki fè demann nan, benefisyè yo, ak lòt sous
 • kapasite pou ede moun aprann
 • rezilta mezirab
 • prèv ke benefisyè yo ap ka jere tèt yo pi byen

Men kondisyon kap fè yon pwojè PA GEN DWA jwenn sibvansyon nan men IAF:

 • pwopozison an sot nan men Leta;
 • pwopozisyon an se pou yon moun kap chache regle zafèl sèlman (Se yon sèl moun kap benefisye de pwojè a);
 • òganizasyon ki voye demann nan oubyen sa kap dirije pwojè a pa nan menm peyi kote pwojè a pral fèt;
 • gwoup ki bezwen fè pwojè a pa kontribye okenn resous ni ann espès (kach) ni an nati pou fè aktivite yo;
 • pwopozisyon an lye ak pati politik oswa mouvman patizan;
 • se sèl aktivite relijye ki nan pwojè a;
 • pwojè a se pou rechèch sèlman li ye;
 • pwojè a gen yon aspè asistans sosyal;
 • pwopozisyon an se pou yon òganizasyon ki konn fè lacharite;
 • demann nan, se pou achte ekipman oubyen pou bati sèlman li ye;
 • pwojè a mande mwens pase US$ 25 000 oswa plis pase US$ 400 000
 • objektif pwojè a pa ankouraje moun travay ansanm pou yo ka pi resoud pwoblèm yo.

Machaswiv

Nou asepte demann pandan tout lane a an kreyòl ayisyen, fransè, angle, panyòl ak pòtigè.

Siw ta renmen voye yon aplikasyon an papye pa lapòs, voyel direkteman bay “Inter-American Foundation, Program Office.” IAF pa resevwa demann voye pa faks.

Menl resevwa demann pa imel nan adrès proposals@iaf.gov. Nan imèl ki gen demann nan, nou mandew ekri peyi kotel soti a nan liy objè a.

Ou pa bezwen voye demann nan plizyè fwa. Nou mande kew tann konfimasyon anvanw kontake IAF.

Li ka pran yon senk mwa konsa poun analize yon pwopozisyon epi deside sil pral pase nan dezyèm etap la kotenn vizite kominote sib yo sou teren an. Depi IAF rechte yon pwopozisyon, lap fè òganizasyon ki te voyel la konnen. Dapre konpleksite pwojè a ak kantite visit ki bezwen fèt sou teren an, li ka pran jiska 12 mwa poun fin apwouve yon pwopozisyon.

Siw ta gen nenpòt kesyon, ou mèt kontakte Carolina Cardona, reprezantant Ayiti nan Fondasyon an.

Fòma

Fòm demann IAF la gen twa pati obligatwa:

 • Premye Pati: Paj Kouvèti a
  Ranpli enfòmasyon yo mandew yo ladan l
 • Dezyèm Pati: Deskripsyon
  Repons yo pou pati sa a pa dwe depase 10 paj an doub entèliy, Arial, tay font 12.
 • Twazyèm Pati: Bidjè
  Swiv modèl ki nan fòm nan.

ATANSYON: Si yon pwopozisyon pa ret nan paramèt ki ekri anlè yo, nou pap aseptel. Si nou pa resevwa tout pati nou mande yo, demann nan pap pase.

Chaje fòm nan
Télécharger l’application
Chaje fòm nan
Télécharger l’application

Kesyon yo poze souvan

Ki sa ou vle di nan aplikasyon an, lè ou poze kesyon sou konpozisyon òganizasyon an?2020-12-14T13:48:38-05:00

Lè nou mande “Konpozisyon” Oganizasyon an, nou vle di ki moun ki fome oganizasyon an. Yon asosyasyon fèt ak manm li yo pa egzanp, epi yo ka gen ladan tou volontè ak lòt moun ki enterese.

Ki sa ou vle di nan aplikasyon an, lè ou di “estrikti gouvène” ak “estrikti operasyonèl”?2020-12-14T13:41:58-05:00

Estrikti k’ap gouvène, nou vle di fòm lidèchip òganizasyon ou an. Ou ta ka gen, kom egzanp, yon konsèy direktè, asanble jeneral, konsèy fiskal, ak/oswa chèf egzekitif ofisye elatriye.

Estrikti operasyonèl, nou vle di ki jan òganizasyon ou divize travay li. Pa egzanp, estrikti operasyonèl ou ta ka gen ladan yon ekip edikasyon, yon ekip kominikasyon, ak yon depatman administratif.

Kijan òganizasyon mwen an ka asire, ke ou pral konsidere pwopozisyon nou an?2020-12-14T13:34:56-05:00

Nou sèlman konsidere pwopozisyon ke yo soumèt nan fòma ki apwopriye a, epi yo voye nan imèl sa proposals@iaf.gov ak non peyi a nan sijè imèl la.

Èske w ap finanse yon pwojè konstriksyon?2020-12-14T14:47:40-05:00

Etandone kritè nou yo egzije fòk inisyativ yo dirab, jeneralman nou pa finanse pwopozisyon kote majorite bidjè a konsantre sou konstriksyon.

Èske òganizasyon mwen an ka soumèt plizyè pwopozisyon?2020-12-14T13:30:08-05:00

Wi, òganizasyon ou ka soumèt kantite pwopozisyon jan li vle. Sepandan, se raman nou finanse plis pase yon pwojè nan menm tan, pou menm òganizasyon an.

Ki depans administratif òganizasyon mwen an ka enkli/mete nan bidjè yo pwopoze a?2020-12-14T14:30:51-05:00

Nou pèmèt depans administratif sa yo:

 • operasyon
 • lwaye ak kouran
 • asirans
 • salè
 • ekipman biwo ak founiti
 • lòt depans (direktiv ki nan lis sou fòm bidjè yo pwopoze a nan seksyon “Bidjè”).
Èske yon antite gouvènemantal ka aplike pou finansman?2020-12-14T14:44:48-05:00

Pandan ke nou ankouraje benefisyè nou yo pou kolabore avèk antite gouvènman lokal ak minisipal yo, nou pa finanse dirèkteman pwojè gouvènman an.

Ki dat limit pou soumèt yon pwopozisyon?2020-12-14T13:20:05-05:00

Nou aksepte aplikasyon sou yon baz woulman. Pa gen okenn delè pou voye pwopozisyon an. Sa vle di ou ka voye li, nenpot kilè nan ane a.

Ki pousantaj ou atann nan finansman kontrepati?2020-12-14T14:25:37-05:00

Nou mande pou finansman kontrepati nan bidjè pwojè a, men nou pa mande pou yon kantite minimòm. Sepandan, pwopozisyon ki gen pi gwo kontrepati, yo pi konpetitif. Pa bliye, ou ka enkli lajan kach oswa an nati tankou : donasyon kòm kontrepati, teren, founiti, enfrastrikti, travay, ak biwo, depo, ak espas reyinyon elatriye.

Èske yon inivèsite ka aplike pou finansman?2020-12-14T14:42:10-05:00

Yon inivèsite prive lokal ka teknikman aplike pou finansman, si pwojè li yo ranpli tout kritè kalifikasyon nou pibliye, ki gen ladan lidèchip nan kominote a ak enpak sosyal. Yon inivèsite piblik pa ka aplike pou finansman nan men nou dirèkteman, men li ka patnè avèk yon òganizasyon ki kalifye.

Sepandan, anvan inivèsite ou a, aplike, mete nan tèt ou, se fasil nou finanse pwojè ki soumèt pa inivèsite yo, paske li pran nou plis tan pou revize pwopozisyon yo ak dekese lajan yo, sa konn depase yon lane eskole. Sa kifè gwoup elèv k ap chèche lajan pou pwojè yo pa pral resevwa fon yo a tan.

Kilè òganizasyon mwen an ka espere yon repons a pwopozisyon an?2020-12-14T13:25:28-05:00

Lè nou resevwa pwopozisyon an, nou pral voye yon mesaj pou konfime nou resevwa li. Nan espas sis (6) ak nèf (9) mwa, n ap fè ou konnen sitiyasyon pwopozisyon an. Si w pa tande nou, sa vle di nou poko deside sou pwochen etap la.

Anvan yo deside sou finansman an, reprezantan nou yo pral vizite òganizasyon ki soumèt li a ak kominote a(yo), rankontre moun k’ap viv nan kominote a, epi kòmanse yon dyalòg sou aktivite, yo pwopoze a. Trè souvan, òganizasyon yo konn ajiste pwopozisyon orijinal yo pandan pwosesis diskisyon sa a.

Si ou ta renmen tcheke oubyen verifye estati pwopozisyon ou an, tanpri voye yon imel nan adres sa a proposals@iaf.gov epi mete dat ou te voye li a, non òganizasyon an ak akwonim epi ki peyi.

Èske sibvansyon IAF ka enkli salè?2020-12-14T14:20:03-05:00

Wi, salè kalifye kòm yon depans.

Òganizasyon mwen an gen yon biwo (sou teren) nan peyi a kote pwojè a pral reyalize) men, biwo prensipal nou an sitiye yon lòt kote. Eske IAF, pral konsidere pwopozisyon mwen an?2020-12-14T14:39:00-05:00

Wi, biwo ou ka soumèt pwopozisyon an. Si biwo prensipal la, bay fon nan biwo teren an, nou ka enkli kòm resous kontrepati pou sibvansyon an.

Ki kantite lajan yon sibvansyon IAF ak konbyen tan li dire?2020-12-14T13:22:36-05:00

Gwosè sibvansyon nou yo depann de bezwen òganizasyon ki pwopoze li a ,ak kantite resous kontrepati li mobilize.

Sibvansyon an mwayèn nou an se $280,000 pou yon dire kat (4) lane. Montan sibvansyon yo varye ant $ 50,000 ak $400,000 sou yon peryod de youn ak kat (4) lane. Kounye a, nou pa finanse demann pou montan ki pi ba ke $25,000 oswa ki pi gwo ke $400,000.

Ki pousantaj sibvansyon total la ka finanse sou tèt li (frè administratif, pwofesyonèl, depans fonksyònman, salè, ak materyèl)?2020-12-14T13:58:25-05:00

An règ jeneral nou pa finanse pwopozisyon ki genyen plis pase 50% lajan pou frè biwo. Nomalman plis frè yo pi ba, se plis pwopozisyon an konpetitive.

Èske ou finanse pwopozisyon nan tout peyi nan Amerik Latin nan ak Karayib la?2020-12-14T14:35:38-05:00

Kounye a, nou pa kapab finanse òganizasyon ki nan peyi Venezyela ak Kiba. Nou paka finansye pwojè tou nan peyi Puerto Rico paske se yon pati nan Etazini.

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Go to Top