Nou aksepte pwopozisyon pou sibvansyon 365 jou pa ane.

Nou envesti nan pwojè devlòpman kominote a mennen toupatou nan Amerik Latin ak Karayib la. Nou kolabore avèk òganizasyon lokal yo ki idantifye solisyon men ki fyab pou defi nan devlòpman lokal yo—patikilyèman nan kominote ki defavorize oswa ekskli yo.

Se pa nou menm ki pwopoze ki pwojè ou dwe fè oswa idantifye pwoblèm yo, se ou menm ki dwe fè sa. Okontrè nou reponn a pwopozisyon pwojè òganizasyon kominotè yo voye ba nou.

Nou deside ki pwojè pou nou finanse ki (chita) baze sou merit, men pa sou ki sektè. Patnè benefisyè nou yo, fè pwomosyon kominote ki pi demokratik, pasifik ak pwospè nan anpil sektè.

Nou envite òganizasyon w lan pou aplike pou yon sibvansyon nan men nou. Pou nou ka pran aplikasyon w lan an kousiderasyon, tanpri li etap ki annaprè yo avèk anpil atansyon.

Etap 1. Verifye si òganizasyon w lan elijib pou aplike

Nou sèlman sipòte pwojè kominotè dirije soumèt pa òganizasyon lokal ak de baz ki baze nan peyi ki endepandan nan Amerik Latin ak Karayib la.

Wap bezwen pou montre ke òganizasyon ou an gen yon istwa nan travay ansanm antanke gwoup e li kapab itilize sibvansyon yo efikasman.

Pou kounye a, nou pa anmezi pou finanse òganizasyon yo ki lokalize nan:

  • Cuba
  • Venezuela

  • Akoz Pòtoriko fè pati Etazini, nou pa finanse pwojè la tou.

Nou PA finanse pwopozisyon ki soumèt oswa dirije pa:

  • Enstitisyon gouvènmantal yo (enkli gouvènman minisipal ak inivèsite piblik yo)