Loading...
Demann Fon yo2021-10-05T08:35:35-04:00

Nou aksepte pwopozisyon pou sibvansyon 365 jou pa ane.

Nou envesti nan pwojè devlòpman kominote a mennen toupatou nan Amerik Latin ak Karayib la. Nou kolabore avèk òganizasyon lokal yo ki idantifye solisyon men ki fyab pou defi nan devlòpman lokal yo—patikilyèman nan kominote ki defavorize oswa ekskli yo.

Se pa nou menm ki pwopoze ki pwojè ou dwe fè oswa idantifye pwoblèm yo, se ou menm ki dwe fè sa. Okontrè nou reponn a pwopozisyon pwojè òganizasyon kominotè yo voye ba nou.

Nou deside ki pwojè pou nou finanse ki (chita) baze sou merit, men pa sou ki sektè. Patnè benefisyè nou yo, fè pwomosyon kominote ki pi demokratik, pasifik ak pwospè nan anpil sektè.

Nou envite òganizasyon w lan pou aplike pou yon sibvansyon nan men nou. Pou nou ka pran aplikasyon w lan an kousiderasyon, tanpri li etap ki annaprè yo avèk anpil atansyon.

Etap 1. Verifye si òganizasyon w lan elijib pou aplike

Nou sipòte sèlman pwojè gwoup kominotè yo soumèt, ki soti nan peyi ki endepandan nan Amerik Latin ak Karayib la.

Wap bezwen pou montre ke òganizasyon ou an gen yon istwa nan travay ansanm antanke gwoup e li kapab itilize sibvansyon yo efikasman.

Pou kounye a, nou pa anmezi pou finanse òganizasyon yo ki lokalize nan:

 • Cuba
 • Venezuela

 • Akoz Pòtoriko fè pati Etazini, nou pa finanse pwojè la tou.

Nou PA finanse pwopozisyon ki soumèt oswa dirije pa:

 • Enstitisyon gouvènmantal yo (enkli gouvènman minisipal ak inivèsite piblik yo)

 • Patikilye: sa vle di pwojè yon grenn moun soumèt

 • Óganizasyon a ki gen objektif pou fè lajan (bi likratif yo)

 • Óganizasyon yo ki deyò peyi kote pwojè a lokalize

 • Gwoup ki pa gen okenn resous materyèl, resous moun, oswa finansye pou kontribye nan aktivite yo pwopoze a

 • Enstitisyon oubyen òganizasyon kap bay charite yo: tankou manje, tòl, ciman elatriye

Kesyon elijibilite komen

Òganizasyon mwen an gen yon biwo (sou teren) nan peyi a kote pwojè a pral reyalize) men, biwo prensipal nou an sitiye yon lòt kote. Eske IAF, pral konsidere pwopozisyon mwen an?2020-12-14T14:39:00-05:00

Wi, biwo ou ka soumèt pwopozisyon an. Si biwo prensipal la, bay fon nan biwo teren an, nou ka enkli kòm resous kontrepati pou sibvansyon an.

Èske yon inivèsite ka aplike pou finansman?2020-12-14T14:42:10-05:00

Yon inivèsite prive lokal ka teknikman aplike pou finansman, si pwojè li yo ranpli tout kritè kalifikasyon nou pibliye, ki gen ladan lidèchip nan kominote a ak enpak sosyal. Yon inivèsite piblik pa ka aplike pou finansman nan men nou dirèkteman, men li ka patnè avèk yon òganizasyon ki kalifye.

Sepandan, anvan inivèsite ou a, aplike, mete nan tèt ou, se fasil nou finanse pwojè ki soumèt pa inivèsite yo, paske li pran nou plis tan pou revize pwopozisyon yo ak dekese lajan yo, sa konn depase yon lane eskole. Sa kifè gwoup elèv k ap chèche lajan pou pwojè yo pa pral resevwa fon yo a tan.

Etap 2. Verifye si pwojè w la kalifye pou finansman

Aktyèlman, nou finanse demann pou kantite lajan ant US $25,000 ak $400,000.

Konsèy pou yon pwopozisyon siksè

 • Ou dwe enkliziv

  • Enplike vwa anpil aktè kominotè nan devlòpman, reyalizasyon, ak evalye pwojè a, sa ki gen ladan tou, moun ki pral benefisye nan pwojè a
  • Angaje patnè yo nan gouvènans lokal la, devlope patenarya ak sektè antrepriz, ansanm avèk lòt òganizasyon sosyete sivil la
 • Itilize resous kominotè yo

  • Ajoute resous kontrepati ou genyen :tankou lajan, teren, founiti, enfrastrikti, mendèv, ak biwo, depo, ak espas reyinyon. Resous sa yo ka soti nan òganizasyon w lan, moun  ki pral bay fòs yo pou patisipe nan pwojè a, ak lòt sous ankò
  • Idantifye, epi montre ki chemen wap swiv pou vin otonòm lè finansman IAF la fini
 • Konsantre sou rezilta ki ap

  • Afekte kominote a nan yon fason pozitif ak mezirab
  • Montre potansyèl pou ranfòse tout òganizasyon patisipan yo Amelyore kapasite patisipan yo pou gouvène tèt yo

Nou PA FINAN pwopozisyon pou:

 • aktivite ki inikman relijye

 • aktivite kap fè sèlman rechèch

 • konstriksyon ak achte ekipman sèlman

 • pwojè byennèt nan nenpòt nati

 • pwojè yo ki gen rapò avèk pati politik oswa mouvman patizan yo

Etap 3. Telechaje ak ranpli yon aplikasyon

Nou aksepte aplikasyon yo pandan tout ane a nan lang Panyòl, Pòtigè, Angle, Fransè, oswa Kreyòl Ayisyen. Ou pa p peye anyen pou aplike pou yon sibvansyon epi pa gen delè limit pou aplikasyon an.

Òganizasyon ou ka soumèt kantite pwopozisyon jan li vle. Sepandan, se raman nou finanse plis pase yon pwojè nan menm tan, pou menm òganizasyon an.

Fòma aplikasyon an

Aplikasyon nou an gen de pati obligatwa:

 1. Kouvèti Fèy. Ranpli ak enfòmasyon yo mande yo.
 2. Narrative Konsèp Remak. Nòt konsèp la ta dwe 1 paj (Arial oswa Times New Roman font, gwosè 12). Dokiman ki pi long pase 1 paj pap konsidere.

FRANÇAISE

TÉLÉCHARGER FEUILLE DE COUVERTURE ET NOTE CONCEPTUELLE NARRATIVE

KREYOL

TELECHAJE KOUVÈTI FÈY AK NARRATIVE KONSÈP REMAK

Kesyon Aplikasyon Komen

Ki pousantaj sibvansyon total la ka finanse sou tèt li (frè administratif, pwofesyonèl, depans fonksyònman, salè, ak materyèl)?2020-12-14T13:58:25-05:00

An règ jeneral nou pa finanse pwopozisyon ki genyen plis pase 50% lajan pou frè biwo. Nomalman plis frè yo pi ba, se plis pwopozisyon an konpetitive.

Èske sibvansyon IAF ka enkli salè?2020-12-14T14:20:03-05:00

Wi, salè kalifye kòm yon depans.

Ki pousantaj ou atann nan finansman kontrepati?2020-12-14T14:25:37-05:00

Nou mande pou finansman kontrepati nan bidjè pwojè a, men nou pa mande pou yon kantite minimòm. Sepandan, pwopozisyon ki gen pi gwo kontrepati, yo pi konpetitif. Pa bliye, ou ka enkli lajan kach oswa an nati tankou : donasyon kòm kontrepati, teren, founiti, enfrastrikti, travay, ak biwo, depo, ak espas reyinyon elatriye.

Ki depans administratif òganizasyon mwen an ka enkli/mete nan bidjè yo pwopoze a?2020-12-14T14:30:51-05:00

Nou pèmèt depans administratif sa yo:

 • operasyon
 • lwaye ak kouran
 • asirans
 • salè
 • ekipman biwo ak founiti
 • lòt depans (direktiv ki nan lis sou fòm bidjè yo pwopoze a nan seksyon “Bidjè”).
Ki sa ou vle di nan aplikasyon an, lè ou di “estrikti gouvène” ak “estrikti operasyonèl”?2020-12-14T13:41:58-05:00

Estrikti k’ap gouvène, nou vle di fòm lidèchip òganizasyon ou an. Ou ta ka gen, kom egzanp, yon konsèy direktè, asanble jeneral, konsèy fiskal, ak/oswa chèf egzekitif ofisye elatriye.

Estrikti operasyonèl, nou vle di ki jan òganizasyon ou divize travay li. Pa egzanp, estrikti operasyonèl ou ta ka gen ladan yon ekip edikasyon, yon ekip kominikasyon, ak yon depatman administratif.

Ki sa ou vle di nan aplikasyon an, lè ou poze kesyon sou konpozisyon òganizasyon an?2020-12-14T13:48:38-05:00

Lè nou mande “Konpozisyon” Oganizasyon an, nou vle di ki moun ki fome oganizasyon an. Yon asosyasyon fèt ak manm li yo pa egzanp, epi yo ka gen ladan tou volontè ak lòt moun ki enterese.

Etap 4. Soumèt aplikasyon ou ranpli a nan proposals@iaf.gov

Tanpri voye aplikasyon yo pa imèl nan proposals@iaf.gov. Mete non peyi w nan liy sijè a.

Nou revize pwopozisyon yo pandan nap resevwa lòt yo. Nou revize pwopozisyon pandan n ap resevwa lòt moun. Nou pran an konsiderasyon, pwopozisyon sèlman ki swiv direktiv yo bay nan paj sa a epi ki gen ladan tout twa pati yo nan aplikasyon an.

Etap 5. Rete tann pandan nap revize pwopozisyon w

Imedyatman

Ou pral resevwa yon repons otomatik nan proposals@iaf.gov apre ou fin voye pwopozisyon w lan. Si ou pa resevwa repons sa a, verifye nan bwat spam ou. Si ou toujou pa ka jwenn repons lan, voye yon lòt imèl ankò nan proposals@iaf.gov pou ka jwenn konfimasyon.

Apre nou fin revize pwopozisyon w

Ant 6 ak 9 mwa , nou pral revize pwopozisyon w nan, epi nap enfòme w sou estati pwopozisyon w. Si ou pa tande nou, nou poko deside sou finansman an.

 • Si nou pa chwazi òganizasyon w lan pou finansman, nou pral enfòme w.
 • Si nou detèmine nou ka finanse òganizasyon w lan, nou pral vizite w swa vityèlman oswa an-pèson pou rasanble plis enfòmasyon ak kòmanse yon dyalòg sou aktivite ou te pwopoze yo. Pifò òganizasyon yo ajiste pwopozisyon orijinal yo pandan pwosesis diskisyon sa a.
 • Si nèf mwa pase depi ou te fin soumèt pwopozisyon w epi ou pa tande anyen sou li, tanpri voye yon imèl proposals@iaf.gov. Met dat ou te voye l ba nou an, non òganizasyon w lan, nan ki peyi ak ki komin ou ye.

Recent News and Stories