Loading...
Demann Fon yo2020-01-09T12:44:41-05:00

Li enstriksyon ki anba a pou kritè pwopozisyon sibvansyon yo.

Chaje fòm nan
Télécharger l’application
Chaje fòm nan
Télécharger l’application

Aksepte pwopozisyon yo

Fondasyon Entèamerikèn (IAF) lanse yon apèl pou pwopozisyon pou pwogram sibvansyonl lan. IAF finanse travay ke gwoup debaz ann Amerik Latin ak Karayib yo ap fè pou ede tèt yo, pou amelyore kondisyon lavi moun ki defavorize oubyen eksli yo, pou ranfòse kapasite yo pou pran desizyon e jere tet yo, epi pou mare asosye ak antrepriz, sektè piblik, ak sosyete sivil. IAF pa chache ni fè djagnostik pwoblèm ni sijere solisyon; sa IAF fè li menm, se reponn bay demach ke yo prezante ba li. Fondasyon an chwazi finanse pwojè dapre merit yo. Pa gen yon domenn spesifik ke li prefere.

Dat limit

IAF asepte pwopozisyon nenpòt kilè nan lane a, epi li etidye yo nan lòd li resevwa yo. Tout pwojè yo soumèt yo dwe konfòme ak direktiv ki afiche nan paj web sa a.

ATANSYON:

 • Se sèl pwoje nan peyi otonòm nan Amerik Latin ak nan Karayib kap jwenn finansman nan men IAF.
 • Ayiti, Sen Domeng, ak Lajamayik se sèl twa peyi Karayibeyen kote IAF entèvni.
 • Ou pa bezwen peye senk kòb pouw voye demann ou an.

Kritè

Men kondisyon ke yon pwojè dwe satisfè pou IAF ka konsidere finansel:

 • solisyon orijinal pou pwoblèm devlopman
 • lizaj debouya de resous kominotè yo
 • angajman plizyè moun ki sot nan kominote a nan devlopman ak reyalizasyon pwojè a
 • bon jan patisipasyon benefisyè yo nan:
  • idantifikasyon pwoblèm pou yo rezoud la,
  • jan yo chwazi pou rezoud li,
  • kreyasyon pwojè a, ak
  • jesyon ak swivi aktivite yo
 • patenarya avèk gouvènman lokal, antrepriz, ak lòt òganizasyon sosyete sivil
 • posibilite pou ranfòse tout òganizasyon kap patisipe yo, ansanm ak patenarya yo
 • posibilite pou reyalize aktivite yo
 • prèv ke pwojè a pral dire alalong
 • kontribisyon òganizasyon ki fè demann nan, benefisyè yo, ak lòt sous
 • kapasite pou ede moun aprann
 • rezilta mezirab
 • prèv ke benefisyè yo ap ka jere tèt yo pi byen

Men kondisyon kap fè yon pwojè PA GEN DWA jwenn sibvansyon nan men IAF:

 • pwopozison an sot nan men Leta;
 • pwopozisyon an se pou yon moun kap chache regle zafèl sèlman (Se yon sèl moun kap benefisye de pwojè a);
 • òganizasyon ki voye demann nan oubyen sa kap dirije pwojè a pa nan menm peyi kote pwojè a pral fèt;
 • gwoup ki bezwen fè pwojè a pa kontribye okenn resous ni ann espès (kach) ni an nati pou fè aktivite yo;
 • pwopozisyon an lye ak pati politik oswa mouvman patizan;
 • se sèl aktivite relijye ki nan pwojè a;
 • pwojè a se pou rechèch sèlman li ye;
 • pwojè a gen yon aspè asistans sosyal;
 • pwopozisyon an se pou yon òganizasyon ki konn fè lacharite;
 • demann nan, se pou achte ekipman oubyen pou bati sèlman li ye;
 • pwojè a mande mwens pase US$ 25 000 oswa plis pase US$ 400 000
 • objektif pwojè a pa ankouraje moun travay ansanm pou yo ka pi resoud pwoblèm yo.

Machaswiv

Nou asepte demann pandan tout lane a an kreyòl ayisyen, fransè, angle, panyòl ak pòtigè.

Siw ta renmen voye yon aplikasyon an papye pa lapòs, voyel direkteman bay “Inter-American Foundation, Program Office.” IAF pa resevwa demann voye pa faks.

Menl resevwa demann pa imel nan adrès proposals@iaf.gov. Nan imèl ki gen demann nan, nou mandew ekri peyi kotel soti a nan liy objè a.

Ou pa bezwen voye demann nan plizyè fwa. Nou mande kew tann konfimasyon anvanw kontake IAF.

Li ka pran yon senk mwa konsa poun analize yon pwopozisyon epi deside sil pral pase nan dezyèm etap la kotenn vizite kominote sib yo sou teren an. Depi IAF rechte yon pwopozisyon, lap fè òganizasyon ki te voyel la konnen. Dapre konpleksite pwojè a ak kantite visit ki bezwen fèt sou teren an, li ka pran jiska 12 mwa poun fin apwouve yon pwopozisyon.

Siw ta gen nenpòt kesyon, ou mèt kontakte Carolina Cardona, reprezantant Ayiti nan Fondasyon an.

Fòma

Fòm demann IAF la gen twa pati obligatwa:

 • Premye Pati: Paj Kouvèti a
  Ranpli enfòmasyon yo mandew yo ladan l
 • Dezyèm Pati: Deskripsyon
  Repons yo pou pati sa a pa dwe depase 10 paj an doub entèliy, Arial, tay font 12.
 • Twazyèm Pati: Bidjè
  Swiv modèl ki nan fòm nan.

ATANSYON: Si yon pwopozisyon pa ret nan paramèt ki ekri anlè yo, nou pap aseptel. Si nou pa resevwa tout pati nou mande yo, demann nan pap pase.

Chaje fòm nan
Télécharger l’application
Chaje fòm nan
Télécharger l’application

Kesyon yo poze souvan

Kisa ki rele konpozisyon yon òganizasyon?2018-08-17T13:43:58-04:00

Isit la, mo “konpozisyon” a vle di moun ki nan òganizasyon an. Yon asosyasyon, pa egzanp, gen manm li yo epi li ka gen volontè ak lòt moun ki enterese.

Ki diferans ki genyen ant estrikti direksyon ak estrikti operasyon?2018-08-17T13:43:59-04:00

Estrikti direksyon an se fòm lidèship òganizasyon an, ki kapab, pa egzanp, yon konsèy direktè, yon asanble jeneral, yon konsèy fiskal ak/oubyen yon direktè. Estrikti operasyon an se jan yo distribye travay la. Pa egzanp, estrikti operasyon an kapab genyen yon ekip pou edikasyon, yon ekip pou kominikasyon, ak yon depatman administratif.

Èske yon òganizasyon ka voye plis pase yon pwopozisyon?2018-08-17T13:44:06-04:00

Non; òganizasyon k ap voye pwopozisyon yo kapab voye yon sèl pou chak peryòd finansman.

Èske sibvansyon IAF yo kouvri salè tou?2018-08-17T13:44:04-04:00

Salè yo se yon depans nòmal.

Kilè mwen sanse resevwa yon repons sou pwopozisyon an?2018-08-17T13:44:00-04:00

Òganizasyon w lan pral resevwa konfimasyon ki di yo resevwa pwopozisyon an. Anvan 4 oubyen 6 mwa pase, n ap fè w konnen kouman sa ap mache pou pwopozisyon an.

Konbyen lajan IAF konn bay kòm sibvansyon, epi konbyen tan sipò IAF la dire?2018-08-17T13:44:07-04:00

Kantite lajan sibvansyon an depann sou bezwen òganizasyon ki voye pwopozisyon an, ak sou kantite resous kontrepati li mobilize. Dènye sibvansyon IAF bay yo varye ant $25 000 ak $400,000 pou ant 1 ak 4 an. Kounye a, IAF pa finanse demann pou mwens pase $25 000 ni plis pase $400,000.

Ki pousantaj nan lajan total sibvansyon an ki kapab finanse depans fonksyonnman (administrasyon, onorè, depans operasyonèl, salè, ak materyèl)?2018-08-17T13:44:05-04:00

Anjeneral, IAF pa finanse pwopozisyon ki bezwen plis pase 50 pousan nan depans fonksyonnman. Nòmalman, mwens gen depans fonksyonnman, se plis chans pwopozisyon an genyen pou l asepte.

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Go to Top