Èske yon inivèsite ka aplike pou finansman?

By |2020-12-14T14:42:10-05:0022 June 2020|, |

Yon inivèsite prive lokal ka teknikman aplike pou finansman, si pwojè li yo ranpli tout kritè kalifikasyon nou pibliye, ki gen ladan lidèchip nan kominote a ak enpak sosyal. Yon inivèsite piblik pa ka aplike pou finansman nan men nou dirèkteman, men li ka patnè avèk yon òganizasyon ki kalifye. Sepandan, anvan inivèsite ou a, aplike, mete nan tèt ou, se fasil nou finanse pwojè ki soumèt pa inivèsite yo, paske li pran nou plis tan pou revize pwopozisyon yo ak dekese lajan yo, sa konn depase yon lane eskole. Sa kifè gwoup elèv k ap chèche lajan pou pwojè Read more ›

Òganizasyon mwen an pa chita nan peyi kote pwojè a pral fèt la. Eske IAF ap konsidere pwopozisyon mwen an?

By |2022-07-06T08:25:20-04:0016 July 2018|, |

Sa depann. Si òganizasyon w lan gen yon biwo nan peyi kote pwojè a pral reyalize a, epi fòk biwo sa a, ka pwouve li gen lidèship ak eksperyans lokal. Nan ka sa, biwo lokal la ka prezante yon pwopozisyon. Si biwo prensipal la (sa vle di biwo ki chita nan peyi etranje a), konn bay lajan ak biwo lokal, lajan sa ka konsidere kòm kontrepati nan sibvansyon an. Si òganizasyon w lan pa gen yon biwo sou tèritwa nan peyi kote pwojè a pral reyalize a yo pwopoze a, anjeneral nou p ap finanse inisyativ ou a. Sepandan, nou Read more ›

Kilè òganizasyon mwen an ka espere yon repons a pwopozisyon an?

By |2020-12-14T13:25:28-05:0016 July 2018||

Lè nou resevwa pwopozisyon an, nou pral voye yon mesaj pou konfime nou resevwa li. Nan espas sis (6) ak nèf (9) mwa, n ap fè ou konnen sitiyasyon pwopozisyon an. Si w pa tande nou, sa vle di nou poko deside sou pwochen etap la. Anvan yo deside sou finansman an, reprezantan nou yo pral vizite òganizasyon ki soumèt li a ak kominote a(yo), rankontre moun k’ap viv nan kominote a, epi kòmanse yon dyalòg sou aktivite, yo pwopoze a. Trè souvan, òganizasyon yo konn ajiste pwopozisyon orijinal yo pandan pwosesis diskisyon sa a. Si ou ta renmen tcheke Read more ›

Ki pousantaj ou atann nan finansman kontrepati?

By |2023-02-28T16:01:26-05:0016 July 2018|, |

Nou mande pou finansman kontrepati nan bidjè pwojè a, men nou pa mande pou yon kantite minimòm. Sepandan, pwopozisyon ki gen pi gwo kontrepati, yo pi konpetitif. Pa bliye, ou ka enkli lajan kach oswa an nati tankou : donasyon kòm kontrepati, teren, founiti, enfrastrikti, travay, ak biwo, depo, ak espas reyinyon elatriye. Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri, li gid sou kontrepati nou an.