Ki pousantaj ou atann nan finansman kontrepati?

By |2020-12-14T14:25:37-05:0016 July 2018|, |

Nou mande pou finansman kontrepati nan bidjè pwojè a, men nou pa mande pou yon kantite minimòm. Sepandan, pwopozisyon ki gen pi gwo kontrepati, yo pi konpetitif. Pa bliye, ou ka enkli lajan kach oswa an nati tankou : donasyon kòm kontrepati, teren, founiti, enfrastrikti, travay, ak biwo, depo, ak espas reyinyon elatriye.

Ki kantite lajan yon sibvansyon IAF ak konbyen tan li dire?

By |2020-12-14T13:22:36-05:0016 July 2018||

Gwosè sibvansyon nou yo depann de bezwen òganizasyon ki pwopoze li a ,ak kantite resous kontrepati li mobilize. Sibvansyon an mwayèn nou an se $280,000 pou yon dire kat (4) lane. Montan sibvansyon yo varye ant $ 50,000 ak $400,000 sou yon peryod de youn ak kat (4) lane. Kounye a, nou pa finanse demann pou montan ki pi ba ke $25,000 oswa ki pi gwo ke $400,000.

Èske yon sibvansyon ki piti tankou $50,000 aktyèlman fè yon diferans?

By |2020-11-12T16:28:37-05:0016 July 2018||

Wi. Men kijan: Nou konnen ki jan pou n chwazi patnè nou yo. Nou sipòte gwoup de baz, ki montre yo gen anpil patisipation ak solidarite nan mitan yo epi ki dispoze pou envesti pwòp tèt yo ak resous yo nan devlòpman lokal la. Atravè, sèvis nou genyen nan anbasad la, nou verifye tout òganizasyon yo avan nou bayo lajan. Nou reponn a inisyativ lokal yo. Nou pa enpoze pwojè tèt bese pou gwoup yo, okontrè, nou konstwi sou lide ak angajman moun yo nan kominote a. Nou ankouraje pwosesis finansyèman dirab, swa avèk revni ki te pwodwi pa benefisyè Read more ›

Ki rezilta finansman IAF yo ye?

By |2020-11-12T16:30:51-05:0016 July 2018||

Travay devlòpman de baz la, li pa sèlman angaje moun yo nan amelyore kondisyon lavi pa yo, men tou li enkouraje responsablite sitwayèn. Pou nou mesire enpak envestisman nou yo, nou swiv sistematikman rezilta pwojè yo ak bonjan endikatè klè, ki pèmèt nou mezire kapasite sivik sitwayen yo, òganizasyon yo ak kominote yo. Pandan 50-lane istwa nou an, nou te mete kanpe anpil jalons konkrè, tankou: Nou finanse premye pwogram mikrokredi a nan Amerik di Sid prèske yon deseni anvan etablisman Bank Grameen Bangladèch la nan Bangladèch, ki te popilarize lide mikrofinans pou devlòpman kominote a. Nou envesti nan asosyasyon Read more ›

Kisa ou akonpli?

By |2021-11-30T14:41:47-05:0016 July 2018||

Nou te yon lidè nan rekonèt inisyativ de baz yo kòm yon faktè kritik nan devlòpman dirab nan Amerik Latin ak Karayib la. Depi 1972, nou te sipòte plis pase 5 600 pwojè yo nan 35 peyi. Aprè lontan, nou te toujou envesti nan pwodiksyon manje ak agrikilti, devlòpman antrepriz, edikasyon ak fòmasyon, angajman sivik, enklizyon sosyal ak ekonomi solidè. Ansanm ak benefisyè nou yo, nou te eksperimante modèl ekonomik patisipatif ki pi efikas pou devlòpman sosyal ak ekonomik. Modèl sa yo te abouti ak kreyasyon antrepriz otonom epi gouvnaman ak lot gwo ajans yo te replike modèl sa a, Read more ›

Ki prensip k ap gide ou?

By |2020-11-12T16:30:02-05:0016 July 2018||

Envesti nan moun ak òganizasyon de baz yo Kanalize fon vè sosyete sivil la Ankouraje antreprenarya, inovasyon, enklizyon, ak otonomi Ranfòse pratik demokratik Pèmèt moun ki vilnerab yo, rezoud defi yo ap fè fas a Trete patnè nou yo ak respè ak senpati