2022 – ACAIODR

By |2023-03-09T09:24:12-05:0019 December 2022|

Action des Cadres pour L'Accompagnement et l'Intégration des Organizations au Dévloppement Rural (ACAIODR) ap amelyore sekirite alimantè pandan l ap divèsifye aktivite agrikòl agrikiltè yo, kote l ap ogmante pwodiksyon betay, epi l ap founi yo founiti ak materyèl ki nesesè.

Aprann plis ›

2022 – KABM

By |2022-08-30T22:37:27-04:0030 August 2022|

Koperativ Konsomasyon Atizanal Bi-Miltip (KABM) ap planifye pou lavni nan ranfòse devlopman òganizasyonèl li.

li piplis ›

2022 – ODEPOL

By |2022-09-30T20:52:41-04:0012 August 2022|

Organisation pour le Développement Pâques Oranger de Léogâne (ODEPOL) ap planifye pou lavni pandan l ap ranfòse òganizasyon li an.

Aprann plis ›

2022 – AATPH

By |2022-05-24T21:24:55-04:001 April 2022|

Association d'Aide des Techniciens pour les Personnes Handicapées (AATPH) ap amelyore kalite lavi ak entegrasyon moun ki andikape yo nan sosyete a gras ak terapi fizik li bay, kanpay sansibilizasyon kominotè ke li mennen, fòmasyon pou konpetans travay ke li founi, epi gras ak ogmantasyon aksè a kredi pou moun ki andikape yo.

li piplis ›

2022 – ODTPKA

By |2022-03-11T10:20:36-05:007 January 2022|

Oganizasyon pou Devlopman Ti Plantè Kawo (ODTPKA) ap amelyore sekirite alimantè a lè li bay kiltivatè yo fòmasyon nan agrikilti dirab ak pwodiksyon betay epi lè li ba yo founiti ak materyèl nesesè yo.

Aprann plis ›

2021 – ADPM

By |2022-05-16T13:26:09-04:0017 September 2021|

Association pour le Développement des Paysans de la Mecette (ADPM) ap elaji aksè a kredi, ap fòme manm yo nan teknik agrikilti ekolojik, e ap bay founiti pou amelyore pwodiksyon agrikòl ak elvaj bèt.

Aprann plis ›

2021 – AFD

By |2022-05-16T13:27:53-04:0010 September 2021|

Association des Femmes de Denis (AFD) ki se patnè benefisyè nou, se yon òganizasyon ke fanm dirije, nan yon anviwònman kote se gason ki dirije majorite òganizasyon yo.

Aprann plis ›

2021 – ULS

By |2022-05-16T13:28:45-04:002 July 2021|

Unite De Lutte Pour La Sante (ULS) ap mennen kanpay sou sante piblik, asosye ak gwoup kominotè pou bay sèvis medikal de baz yo epi elaji aksè ak kredi ki kapab ede jwenn swen sante premye nesesite yo.

Aprann plis ›

2021 – AIM

By |2022-05-16T13:29:42-04:0011 June 2021|

Association des Irrigants de Maury (AIM) ap repare sistèm irigasyon yo, ranfòse pratik jesyon yo, etabli yon bank semans ak elaji aksè pou kiltivatè yo jwenn kredi.

Aprann plis ›