Mouvement Paysan de l’Acul du Nord
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Production and processing of manioc and associated crops in Acul-du-Nord Ayiti 2011 – 2019 $707.900 $485.256 1.350 moun 5.000 moun agrikilti ak sekirite manje
travay ladrès ak devlopman biznis