Deskripsyon Pwojè

Plis enfòmasyon vini byento

Amannman Pwojè

Modifikasyon sa a bay PLAIOD yon 18 mwa adisyonèl ak $189,300 pou ogmante aksè a kredi, amelyore pwodiksyon agrikòl, epi ranfòse lidèchip fanm yo nan òganizasyon an. Nan kad modifikasyon sa a, PLAIOD ap mobilize yon $156,464 adisyonèl pou resous kontrepati yo nan akò sibvansyon an. Sibvansyon sa a fè pati de inisyativ Fanm ki Envesti nan Kwasans ak Sekirite (WINGS) IAF la pou ranfòse otonomi fanm yo antanke chèf antrepriz ak lidè kominotè.

PLATFÒM INITE ÒGANIZASYON DEZAM*
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Planning and building local capacity in the watershed area of Morne auguste (3rd and 4th sections) Ayiti 2014 – 2022 $478.645 $472.772 21.750 moun 107.000 moun agrikilti ak sekirite manje

*Gen ladan done amande

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!