Amannman Pwojè a

Amandman sa a bay Òganizasyon pou Devlopman Dirab ak Solidè D’Ayiti (Organisation de Développement Durable et Solidaire D’Haïti, ODDSHA) $77,850 pou adrese pwoblèm ki gen rapò ak tranblemanntè 14 Dawout 2021 an, sa gen ladan, achte semans ak betay, rekapitalize fon prè yo, ak repare kay yo nan depatman Sid Ayiti a. Nan kad amandman sa a, ODDSHA ap mobilize yon $25,950 adisyonèl nan resous an kontrepati nan akò pou sibvansyon an.

Amannman sa ap bay ODDSHA $19,000 pou abòde pwoblèm ki gen rapò ak pandemi COVID-19 la, sa ki gen ladan l kanpay sansibilizasyon ak achte ekipman pwoteksyon ki fèt lokalman nan depatman Sid la. Nan amannman sa a, ODDSHA ap mobilize yon fon $22,750 anplis kòm kontrepati pou akò sibvansyon an.

ODDSHA pral ede fanmi nan kominote Boileau ak Flamands nan depatman Sid peyi Ayiti pou rekonstwi kominote yo apre ouragan Matye a. L ap bay semans, poul ak kabrit, menm jan tou ak materyèl pou repare kay ki andomaje.

Organisation de Développement Durable et Solidaire D’Haïti*
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Reforcing the Production and Commercialization of Goats in the First Section of the Community of Cavaillon Ayiti 2015 – 2021 $477.858 $121.034 1.655 moun 3.925 moun agrikilti ak sekirite manje
travay ladrès ak devlopman biznis

*Gen ladan done amande

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!