Deskripsyon Pwojè

Fanm nan kominote izole nan depatman Sid-Est la fè fas ak vyolans ak baryè pou patisipasyon. Fanm Deside sipòte gwoup fanm de baz yo pou sansibilize sou dwa moun ak egalite sèks epi ogmante kapasite ak konpetans rezidan yo (ni gason kou fanm) ak lidè lokal yo pou devlope repons ki baze sou kominote a kont vyolans. Nan IAF, nou sipòte solisyon kominote dirije pou amelyore lapè ak sekirite an Ayiti. Aktivite Fanm Deside ranfòse kominote yo atravè edikasyon ak fòmasyon epi konstwi rezo aprantisaj ak aksyon kanmarad.

Amannman Pwojè

Amannman sa akòde Fanm Deside $359,800 pou ranfòse kapasite manm yo pou yo kapab pwodui betay ak legim, estoke sereyal, ogmante aksè yo nan kapital, ak pou yo fòme benefisyè IAF yo pou yo kapab fè prevansyon kont vyolans ki baze sou sèks. Fanm Deside pral amelyore pwodiktivite fèm bèt volay li a epi l ap ogmante kapasite Centre Magalie, ki se sèl abri pou moun ki sibi zak vyolans domestik yo nan Sidès. Nan kad amandman sa, Fanm Deside ap mobilize $171,500 adisyonèl an resous kontrepati pou akò sibvansyon an.

Fanm Deside*
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Activities to Support Fanm Deside and its Affiliated Groups Ayiti 2017 – 2024 $1.004.990 $492.285 8.017 moun 34.385 moun agrikilti dirab ak sekirite manje
angajman sivik ak dwa moun

*Gen ladan done amande

Dènye Nouvèl ak Istwa