Deskripsyon Pwojè

Amannman sa a ba OPLA 18 mwa anplis ak $188,540 pou ogmante aksè kiltivatè yo ak kredi, kreye pi ak rezèvwa pou stoke dlo pou bwè, tabli yon sant pou pwodui manje pou bèt, e amelyore pwodiksyon agrikòl la yon fason dirab. Nan amannman sa a, OPLA ap mobilize yon fon $53,350 anplis kòm konpansasyon pou akò sibvansyon an.