Deskripsyon Pwojè

Amannman sa a ba OPLA 18 mwa anplis ak $188,540 pou ogmante aksè kiltivatè yo ak kredi, kreye pi ak rezèvwa pou stoke dlo pou bwè, tabli yon sant pou pwodui manje pou bèt, e amelyore pwodiksyon agrikòl la yon fason dirab. Nan amannman sa a, OPLA ap mobilize yon fon $53,350 anplis kòm konpansasyon pou akò sibvansyon an.

Amannman Pwojè a

Amannman sa a bay OPLA 18 mwa anplis ak $188,540 anplis pou ogmante aksè kiltivatè yo ak kredi, fouye pi ak konstwi rezèvwa pou estoke dlo pou bwè, tabli yon sant pou pwodui manje pou bèt, e amelyore pwodiksyon agrikòl la yon fason dirab. Nan amannman sa a, OPLA ap mobilize yon fon $53,350 anplis kòm konpansasyon pou akò sibvansyon an.

Organisation des Paysans de Labiche*
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Support for Agricultural Production and Food Security For Vulnerable Families in the Cotes de Fer Ayiti 2017 – 2021 $223.000 $101.420 1.500 moun 6.000 moun agrikilti ak sekirite manje
devlopman biznis ak travay ladrès

*gen ladan done amannman

Pataje enfòmasy