Deskripsyon Pwojè

Nan absans lòt opòtinite ekonomik, fanmi yo an Ayiti ka santi yo gen obligasyon pou voye timoun yo travay kòm sèvant domestik (restavèks) nan gran vil yo. Fondasyon Limyè Lavi (FLL) ranfòse kapasite gwoup ki baze sou kominote yo pou reponn a difikilte ekonomik lè yo ede nan jere elvaj ak aktivite mikwo- kredi yo, defann dwa timoun epi pwoteje anviwonman an.

amannman pwojè yo

Amandman sa bay FLL 281,352 $ pou ranfòse kapasite 19 òganizasyon kominotè pou estoke dlo, pou pwodui betay ak legim, ogmante aksè yo ak kapital ak pou pwoteje dwa timoun yo. Nan kad amandman sa, FLL ap mobilize 229,553 $ adisyonèl an resous kontrepati pou akò sibvansyon an.
Fondasyon Limyè Lavi
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Ranfòsman Konpetans Kominotè yo Ayiti 2018 – 2024 $600.797 $410.490 2,000 moun 10,000 moun agrikilti ak sekirite manje
lidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman biznis

Recent News and Stories