Deskripsyon Pwojè

Nan absans lòt opòtinite ekonomik, fanmi yo an Ayiti ka santi yo gen obligasyon pou voye timoun yo travay kòm sèvant domestik (restavèks) nan gran vil yo. Fondasyon Limyè Lavi (FLL) ranfòse kapasite gwoup ki baze sou kominote yo pou reponn a difikilte ekonomik lè yo ede nan jere elvaj ak aktivite mikwo- kredi yo, defann dwa timoun epi pwoteje anviwonman an.