Deskripsyon Pwojè

Plis enfòmasyon vini byento.

Amannman Pwojè

Modifikasyon sa a bay HDI $308,000 pou mete sou pye yon Fon Retablisman ak Rezilyans apre Tranblemanntè pou founi ti sibvansyon bay òganizasyon kominotè yo nan depatman Nip ak Sid ann Ayiti pou fè fas ak pwoblèm ki lye ak tranblemanntè 14 dawout 2021 an. Fon HDI a pral sipòte aktivite retablisman yo sou mwayen tèm ak alontèm, tankou achte semans ak bèt pou elvaj, founi finansman adisyonèl pou prè renouvlab, epi repare kay ak batiman kominotè yo. Nan kad modifikasyon sa a, HDI ap mobilize yon $371,200 adisyonèl pou resous kontrepati yo nan akò sibvansyon an.

Enstiti Devlopman Ayiti*
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Otonomize Lidè ak Òganizasyon Ayisyen yo pou yon Devlopman Kominotè Amelyore atravè Kreyasyon yon Enstitisyon Ayisyen Endepandan ki Akse sou Misyon an. Ayiti 2018 – 2022 $220.000 $1.183.284 6.000 moun 30.000 moun lidèchip ak edikasyon
travay ladrès ak devlopman

*Gen ladan done amannman

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa