Deskripsyon Pwojè

Preske 46 pousan moun nan popilasyon Ayisyèn nan ap viv nan ensekirite alimantè. Nan IAF, nou sipòte apwòch ki baze sou efò kominote yo pou elaji opòtinite ekonomik ak amelyore sekirite manje gras ak yon agrikilti peyizann dirab. Patnè Benefisyè nou an, Asosyasyon Fanm an Aksyon pou Devlopman Mon-Óganize [Association des Femmes en Action pour le Développement de Mont-Organisé (AFADMO)], ap ede fanm ki gen revni fèb yo nan Nòdès an Ayiti kreye plis opòtinite nan ekonomik lokal la. Fanm antreprenè sa yo resvwa asistans teknik pou jere poulaye yo ak vann ze, epi ranfòse ekonomi ak asosyasyon kredi yo, sa kap ede ogmante revni ak epay yo.

Amannman Pwojè

Amannman sa a akòde Association des Femmes en Action pour le Développement de Mont-Organisé (AFADMO) $54,200 adisyonèl pou yo kapab plante yanm, ogmante asosiyasyon pou epay ak kredi yo, ak pou yo mennen yon pwojè pilòt elvaj nan depatman Nòdès la, ak pou yo amelyore tou pwòp kapasite òganizasyonèl yo. Nan kad amandman sa, AFADMO ap mobilize $36,291 adisyonèl an resous kontrepati pou akò sibvansyon an.

ASSOCIATION DES FEMMES EN ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MONT-ORGANISE
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Solisyon fanm dirije pou sekirite manje Ayiti 2019 – 2024 $110.700 $72.459 810 moun 625 moun agrikilti ak sekirite manje