Loading...

2019-AFADMO

By |2021-07-13T22:46:22-04:0020 September 2019|

Deskripsyon Pwojè

Preske 46 pousan moun nan popilasyon Ayisyèn nan ap viv nan ensekirite alimantè. Nan IAF, nou sipòte apwòch ki baze sou efò kominote yo pou elaji opòtinite ekonomik ak amelyore sekirite manje gras ak yon agrikilti peyizann dirab. Patnè Benefisyè nou an, Asosyasyon Fanm an Aksyon pou Devlopman Mon-Óganize [Association des Femmes en Action pour le Développement de Mont-Organisé (AFADMO)], ap ede fanm ki gen revni fèb yo nan Nòdès an Ayiti kreye plis opòtinite nan ekonomik lokal la. Fanm antreprenè sa yo resvwa asistans teknik pou jere poulaye yo ak vann ze, epi ranfòse ekonomi ak asosyasyon kredi yo, sa kap ede ogmante revni ak epay yo.

ASSOCIATION DES FEMMES EN ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MONT-ORGANISE
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Solisyon fanm dirije pou sekirite manje Ayiti 2019 – 2021 $56.500 $34.368 805 moun 600 moun agrikilti ak sekirite manje

Dènye Nouvèl ak Istwa