Deskripsyon Pwojè

Preske 46 pousan moun nan popilasyon Ayisyèn nan ap viv nan ensekirite alimantè. Nan IAF, nou sipòte apwòch ki baze sou efò kominote yo pou elaji opòtinite ekonomik ak amelyore sekirite manje gras ak yon agrikilti peyizann dirab. Patnè Benefisyè nou an, Asosyasyon Fanm an Aksyon pou Devlopman Mon-Óganize [Association des Femmes en Action pour le Développement de Mont-Organisé (AFADMO)], ap ede fanm ki gen revni fèb yo nan Nòdès an Ayiti kreye plis opòtinite nan ekonomik lokal la. Fanm antreprenè sa yo resvwa asistans teknik pou jere poulaye yo ak vann ze, epi ranfòse ekonomi ak asosyasyon kredi yo, sa kap ede ogmante revni ak epay yo.