Deskripsyon Pwojè

Agrikiltè Ayisyen yo gen anpil difikilte, men siksè yo enpòtan anpil nan lit yap mennen kont malnitrisyon ak ensekirite alimantè an Ayiti. Nan IAF, nou sipòte solisyon yo ki baze sou kominote yo , nan travay yap fè pou kreye plis opòtinite ekonomik atravè agrikilti dirab ak aksè nan kredi. Patnè benefisyè nou an, Cooperative Espoir pour Demain (CED), ap bay asistans teknik pou agrikiltè yo nan seksyon riral nan pwodiksyon bèt, fòme manm yo nan kominote sou kijan pou yo pran swen bèt yo ak ankouraje pwodiksyon pye bwa kap bay fwi epi lòt pye bwa pou pwoteje anviwonman. Bwa k’ap bay fwi yo pral ede moun yo ogmante revni yo ak amelyore sekirite alimantè manje nan komin Baie-de-Henne. CED jere tou plizyè prè lajan ki bay aksè nan kredi, ki pèmèt abitan nan zòn riral yo prete lajan ak envesti nan opòtinite pou jenere revni.

Project Amendments

Amandman sa bay CED $198,210 adisyonèl pou li kapab sipòte senk òganizasyon kominotè pou yo kapab ogmante pwodiksyon betay, elaji fon kredi, ak pou yo kapab aplike teknik pou konsève sòl yo. Nan kad amandman sa, CED ap mobilize $120,490 adisyonèl an resous kontrepati pou akò sibvansyon an. 

Coopérative Espoir pour Demain
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Sipòte 450 Agrikiltè ak Antreprenè ki soti nan senk òganizasyon ki baze sou kominote nan 2yèm ak 3yèm seksyon kominal Baie-de-Henne Ayiti 2019 – 2022 $290.650 $214.690 1055 moun 5275 moun agrikilti ak sekirite manje
lidèchip ak edikasyon

Dènye Nouvèl ak Istwa