Deskripsyon Pwojè

Agrikiltè yo nan Grand-Goâve nan depatman Lwès Ayiti manke revni dirab ak entran agrikòk fyab. Nan IAF, nou sipòte solisyon yo ki baze sou kominote pou elaji opòtinite atravè agrikilti dirab. Patnè benefisyè nou an, Comité PROTOS Haïti (CPH), bay asistans teknik pou pwoddiktè yo ki soti nan sèt òganizasyon ki baze sou kominote pou amelyore pwodiksyon agrikòl epi ogmante revni. Aktivite CPH ranfòse sekirite manje nan zòn riral yo, devlope solidarite, ak amelyore aksè pou kapital grasa epay ak asosyasyon prè. 

Amannman Pwojè

Modifikasyon sa a bay CPH yon $38,059 adisyonèl pou fè fas ak pwoblèm ki lye ak pandemi COVID-19 la, ki enkli difizyon enfòmasyon pou anpeche transmisyon ak acha ekipman pou pwoteksyon ki fèt onivo lokal. Nan kad modifikasyon sa a, CPH ap mobilize yon $1,540 adisyonèl pou resous kontrepati yo nan akò sibvansyon an.

Sibvansyon sa a antre nan kad estrateji ki pi laj IAF etabli pou repons fas ak COVID-19.

Comité Protos Haïti*
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Ranfòse kondisyon sosyo ekonomik agrikiltè yo nan 3yèm seksyon Kominal Grand Goâve Ayiti 2019 – 2022 $288.059 $89.767 1.400 moun 6.685 moun

agrikilti dirab ak sekirite alimantè

*Gen ladan done amannman

Dènye Nouvèl ak Istwa