Deskripsyon Pwojè

Agrikiltè nan deptman Nòdès Ayiti ap fè fas ak move kondisyon kwasans nan jaden yo yap travay nan tèt kote pou ka ranfòse revni yo gras ak plis pratik agrikilti ki pi fyab. Nan IAF, nou sipòte solisyon yo ki Chita sou kominote yo pou elaji opòtinite ekonomik atravè sekirite alimantè gras ak yon agrikilti peyizan dirab. Patnè benefisyè nou an, se Sant pou la Kilti ak Devlòpman Karis (SKDK), lap bay asistans teknik ak 800 pwodiktè nan uit (8) òganizasyon k’ap travay nan komin karis, Montòganize, ak Monben Kwochi. Aktivite SKDK yo chita sou ranfòse ekonomi ak asosyasyon prè, ansanm avèk kat chènn valè agrikòl: jenjanm, kafe yanm ak pistach. Gras ak efò sa yo, SKDK ap fè efò pou ede fanmi yo ogmante revni ak epay yo, epitou gen yon sous nouriti ki pi fyab, ak plis entegrasyon ak patisipasyon nan ekonomi lokal la.

Sant pou la Kilti ak Devlòpman Karis
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Konpetans lavi: Sipò pou agrikilti dirab nan Karis Ayiti 2019 – 2022 $302.276 $158.943 800 moun 8000 moun agrikilti ak sekirite manje

Dènye Nouvèl ak Istwa