Deskripsyon Pwojè

Sechrès lakoz anpil ensekirite alimantè ak povrete, bagay sa yo, menase sante ak mwayen pou agrikiltè viv ak fanmi yo nan Mahotière, Baie des Moustiques, ak Lacorne nan depatman Nòdwès Ayiti. Anplis de sa, mank kapital ekonomik limite kapasite agrikiltè yo pou pwospere. IAF sipòte solisyon yo ki baze sou kominote pou elaji opòtinite ekonomik atravè agrikilti dirab ak aksè nan kapital. Patnè benefisyè nou an, Inyon Peyizan Tèt Kole de Mahotière (UPTKMA), fòme agrikiltè yo nan teknik agrikilti dirab tankou jadinye, pwodiksyon bèt, ak depo grenn pou ogmante revni ak sekirite manje. UPTKMA bay tou fòmasyon jesyon finansyè ak aksè nan kapital gras ak asosyasyon prè ak epay, bay agrikiltè yo opòtinite pou devlope ti biznis yo.