Loading...

2020 – FCH-ESPWA

By |2021-07-08T17:58:36-04:005 June 2020|

Deskripsyon Pwojè

Lè nou sipòte filantwopi lokal pou eksplwate resous ki disponib pou kominote yo (tankou ti biznis, donatè, ak klib sosyal), nou ka ogmante endepandans kominote yo parapò a donatè entènasyonal yo. Sa ap ede asire dirabilite alontèm nan jefò lokal yo, kòm òganizasyon filantwopik yo konsantre sou yon sèl zòn jewografik gen plis chans pou yo rann kont pou kominote sa a pandan lotan. Nan IAF a, nou ranfòse kapasite òganizasyon filantwopik lokal yo pou fè pwogram efikas epi débloke plis resous prive ak piblik pou devlopman alontèm. Patnè sibvansyon nou an FCH-Espwa ranmase lajan nan men konpayi prive lokal yo ak dyaspora ayisyen an epi envesti l nan òganizasyon debaz yo nan depatman Grand’Anse lan. Envestisman FCH-Espwa yo amelyore sekirite alimantè, amelyore aksè a kredi, ak ogmante revni.

Fondation Communautaire Haïtienne-ESPWA
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Pwomosyon Devlopman enklizif nan Grandans a pa ranfòse FCH-Espwa ak patnè li yo `Grandans Gen Espwa` Ayiti 2020 – 2023 $397.960 $663.629 20.000 moun 100.000 moun agrikilti dirab ak sekirite manje
mobilizasyon resous kominotè

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa

Go to Top