Deskripsyon Pwojè

Lè nou sipòte filantwopi lokal pou eksplwate resous ki disponib pou kominote yo (tankou ti biznis, donatè, ak klib sosyal), nou ka ogmante endepandans kominote yo parapò a donatè entènasyonal yo. Sa ap ede asire dirabilite alontèm nan jefò lokal yo, kòm òganizasyon filantwopik yo konsantre sou yon sèl zòn jewografik gen plis chans pou yo rann kont pou kominote sa a pandan lotan. Nan IAF a, nou ranfòse kapasite òganizasyon filantwopik lokal yo pou fè pwogram efikas epi débloke plis resous prive ak piblik pou devlopman alontèm. Patnè sibvansyon nou an FCH-Espwa ranmase lajan nan men konpayi prive lokal yo ak dyaspora ayisyen an epi envesti l nan òganizasyon debaz yo nan depatman Grand’Anse lan. Envestisman FCH-Espwa yo amelyore sekirite alimantè, amelyore aksè a kredi, ak ogmante revni.

Amannman Pwojè

Modifikasyon sa a bay FCH-Espwa yon $315,360 adisyonèl pou mete sou pye yon Fon Retablisman ak Rezilyans pou Tranblemanntè pou founi ti sibvansyon bay òganizasyon kominotè yo nan depatman Grandans ann Ayiti pou fè fas ak pwoblèm ki lye ak tranblemanntè 14 dawout 2021 an. Fon FCH-Espwa a pral sipòte aktivite retablisman yo a mwayen tèm e alontèm, tankou achte semans ak bèt pou elvaj, founi finansman adisyonèl pou prè renouvlab, epi reparasyon kay ak batiman kominotè yo. Nan kad modifikasyon sa a, FCH-Espwa ap mobilize yon $611,059 adisyonèl pou resous kontrepati yo nan akò sibvansyon an.

Fondation Communautaire Haïtienne-ESPWA*
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Pwomosyon Devlopman enklizif nan Grandans a pa ranfòse FCH-Espwa ak patnè li yo `Grandans Gen Espwa` Ayiti 2020 – 2023 $397.960 $663.629 46.000 moun 210.000 moun agrikilti dirab ak sekirite manje
mobilizasyon resous kominotè

*enkli datos de enmienda

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!