Deskripsyon Pwojè

Fanmi yo k ap viv nan Gwo-Wòch, depatman Nòdès peyi d’Ayiti  ap fè fas ak diminisyon kouvèti forè a, move kalite tè, epi yon mank nan pwovizyon agrikòl, sa ki anpeche kapasite yo nan pwodwi manje epi ki ogmante risk pou malnitrisyon ak grangou. IAF sipòte solisyon kominotè yo pou ogmante opòtinite ekonomik yo atravè agrikilti dirab ak mikwo antrepriz yo. Patnè sibvansyon nou an, “Groupe d’Appui au Développement Rural” (GADRU), bay fòmasyon nan agrikilti dirab, elevaj zannimo ak devlòpman biznis pou 500 fanmi ki soti nan òganizasyon kominotè ki chita sou Asosyasyon Fanmi Agwo-ekolojik nan Gwo-Wòch. L’ap jere tou, yon bank semans (grenn) ak distribye plant, epi patisipan li yo ap distribye pitit zannimo  yo bay lòt fanmi  amezi zannimo  yo ap grandi. Envestisman estratejik sa yo ogmante sekirite manje ak revni kiltivatè yo. 

Deskripsyon Pwojè

Plis enfòmasyon ap vini apre

Groupe d’appui au Développement Rural
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Renforcement des capacités de 500 familles de Grosse Roche par des interventions agroécologiques Ayiti 2020 – 2023 $381,580 $315,116 500 moun 7,500 moun agrikilti dirab ak sekirite

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa