Deskripsyon Pwojè

Fanm Ayisyen ki nan zòn riral yo, souvan nivo edikasyon fòmèl fèb epi yo manke enfòmasyon sou dwa yo, sa ki vin rann yo patikilyèman vilnerab pou sibi vyolans ki  baze sou sèks. IAF sipòte solisyon ki fonde sou kominote a pou amelyore lapè ak sekirite. Rezo Fanm Radyo Kominote Ayisyen (REFRAKA) se yon patnè benefisyè IAF kap sipòte yon rezo 30 estasyon radyo kominotè nan nèf sou dis depatman Ayiti pou sansibilize sou vyolans ki baze sou sèks ak ogmante kapasite animatris ak teknisyen radyo yo ki se majorite fanm pou mete kanpe  pwogramasyon sou fanm ak redwi vyolans. Envestisman estratejik sa yo ranfòse lidèchip ak devlope rezo yo. Sibvansyon sa a fè pati nan inisyativ WINGS Sekirite ak Kwasans Envestisman nan Fanm IAF yo [Women Investing in Growth and Security] ki vize pou abilite fanm yo antanke chef konpayi ak lidè kominotè.

Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Communication & mobilisation pour le respect des droits des femmes et des filles rurales en Haïti Ayiti 2020- 2023 $362.146 $351.950 655 moun 750.000 moun lidèchip

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa