Deskripsyon Pwojè

Anpil kiltivatè nan Plato Santral, Ayiti, pa gen resous pou pwodwi ase manje oswa pou touche ase revni pou sipòte fanmi yo. Fondasyon Entèameriken an (IAF) sipòte solisyon kominote yo pote yo pou elaji opòtinite ekonomik yo gras ak agrikilti dirab e ak ti biznis yo. Patnè sibvansyon nou an Asosyasyon pou Devlopman Peyizan Mecette yo (Association pour le Développement des Paysans de la Mecette, ADPM) ap elaji aksè a kredi, ap fòme manm yo nan teknik agrikilti ekolojik, e ap bay founiti pou amelyore pwodiksyon agrikòl ak elvaj bèt. Envestisman estratejik sa yo ogmante sekirite alimantè ak revni kiltivatè yo.