Deskripsyon Pwojè

Kiltivatè k ap viv Desarmes, L’Artibonite, Haiti, souvan pa gen ase dlo pou plant yo, sa ki diminye kapasite yo pou pwodwi manje pou fanmi yo ak rantre kòb. IAF sipòte solisyon kominotè yo pou elaji opòtinite ekonomik yo atravè agrikilti dirab ak mikwo antrepriz yo. Patenè benefisyè nou an, Association des Irrigants de Maury (AIM), ap repare sistèm irigasyon yo, ranfòse pratik jesyon yo, etabli yon bank semans ak elaji aksè pou kiltivatè yo jwenn kredi. Envestisman estratejik sa yo pral ogmante sekirite alimantè ak revni kiltivatè yo.

Association des Irrigants de Maury
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè