Deskripsyon Pwojè

Ayisyen yo ap fè fas ak obstak pou jwenn swen sante regilye yo ki gen ladan pri ak distans sèvis sante yo epitou gwo mank medikaman esansyèl yo. Pandemi COVID-19 la te mete enfrastrikti sante Ayiti aleprèv. IAF sipòte solisyon kominotè yo pou reyalize swen sante, prevansyon kont maladi ak aktivite k ap fè devlopman yo e ki mobilize manm nan kominote yo. Patenè benefisyè nou an Unité de Lutte pour la Sante (ULS) ap mennen kanpay sou sante piblik, asosye ak gwoup kominotè pou bay sèvis medikal de baz yo epi elaji aksè ak kredi ki kapab ede jwenn swen sante premye nesesite yo.

Sibvansyon sa fè pati estrateji global IAF la pou konbat COVID-19.