Deskripsyon Pwojè

Sosyete ayisyèn nan fè gwo pwogrè nan kraze estigma kont moun ki andikape, epitou nan elimine anpil obstak ki jennen lavi yo chak jou. Anpil òganizasyon ayisyen k ap travay ak moun ki andikape konsantre prensipalman pou satisfè bezwen debaz yo, men gen yon mank sipò ki disponib pou ede yo entegre konplètman nan sosyete a ak nan ekonomi lokal la. IAF la sipòte solisyon kominote yo pote pou ede moun ki andikape yo elaji opòtinite ekonomik ak enklizyon sosyal yo atravè mikwo-antrepriz dirab. Benefisyè nou an, Association d’Aide des Techniciens pour les Personnes Handicapées (AATPH) ap amelyore kalite lavi ak entegrasyon moun ki andikape yo nan sosyete a gras ak terapi fizik li bay, kanpay sansibilizasyon kominotè ke li mennen, fòmasyon pou konpetans travay ke li founi, epi gras ak ogmantasyon aksè a kredi pou moun ki andikape yo. Envestisman estratejik sa yo nesesè pou ogmante revni, vizibilite ak otonomi moun ki andikape yo nan sosyete Ayisyèn nan.

Association d’Aides des Techniciens pour les Personnes Handicapées
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
En faveur des personnes handicapés dans la région Nord Ayiti 2022 – 2024 $125.000 $92.730 375 moun 1.775 moun devlopman biznis ak travay ladrès
angajman sivic ak dwa moun

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!