Deskripsyon Pwojè

Sosyete ayisyèn nan fè gwo pwogrè nan kraze estigma kont moun ki andikape, epitou nan elimine anpil obstak ki jennen lavi yo chak jou. Anpil òganizasyon ayisyen k ap travay ak moun ki andikape konsantre prensipalman pou satisfè bezwen debaz yo, men gen yon mank sipò ki disponib pou ede yo entegre konplètman nan sosyete a ak nan ekonomi lokal la. IAF la sipòte solisyon kominote yo pote pou ede moun