Deskripsyon Pwojè

Anpil agrikiltè depatman Nòdwès Ayiti pa gen ase resous pou yo pwodui ase manje oubyen yo pa gen ase revni pou soutni fanmi yo. IAF la ap soutni solisyon kominote a ap dirije pou elaji opòtinite ekonomik atravè yon agrikilti dirab ak devlopman mikwo antrepriz. Benefisyè sibvansyon nou an Action des Cadres pour L’Accompagnement et l’Intégration des Organizations au Dévloppement Rural (ACAIODR) ap amelyore sekirite alimantè pandan l ap divèsifye aktivite agrikòl agrikiltè yo, kote l ap ogmante pwodiksyon betay, epi l ap founi yo founiti ak materyèl ki nesesè. ACAIODR ap ranfòse tou ti antrepriz yo pandan l ap ogmante aksè yo genyen pou jwenn kredi. Envestisman sa yo fè pati inisyativ agrikòl ki dirab epi yo amelyore sekirite alimantè ak revni agrikiltè yo.

Action des Cadres pour l’Accompagnement et l’Intégration des Organizations au Développement Rural
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Renforcement des capacités organisationnelles et relance de l’économie et de la production des agriculteurs vulnérables  Ayiti 2022 – 2025 $267.490 $281.128 535 moun 2.675 moun agrikilti dirab ak sekirite manje
devlopman biznis ak travay ladrès

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa