Deskripsyon Pwojè

Anpil agrikiltè depatman Nòdwès Ayiti pa gen resous pou pwodui ase manje oubyen pa gen ase revni pou soutni fanmi yo. IAF la ap soutni solisyon kominote a ap dirije pou elaji opòtinite ekonomik atravè yon agrikilti dirab ak devlopman mikwo antrepriz. Benefisyè nou Koperativ Konsomasyon Atizanal Bi-Miltip (KABM) ap planifye pou lavni nan ranfòse devlopman òganizasyonèl li. Li ap amelyore sekirite alimantè pandan l ap fòme agrikiltè yo nan agrikilti ak elvaj dirab epi nan ba yo founiti ak materyèl nesesè. KABM ap ranfòse tou ti antrepriz yo pandan l ap ogmante aksè yo genyen pou jwenn kredi. Envestisman sa yo fè pati inisyativ agrikòl ki dirab epi amelyore sekirite alimantè ak revni agrikiltè yo.

Koperativ Konsomasyon Atizanal Bi-Miltip
Pwojè: Peyi: Ane aktif: Resous promèt pa IAF: Montante dos recursos de contrapartida: Bennefisyè dirèk: Bennefisyè endirèk : Domèn ki gen priyorite:
Appui au développement économique et Renforcement de capacités de 395 exploitants agricoles/commerçants et deux Organisations Communautaires de Bases de Corail, 7e section Diondion commune de Jean-Rabel Ayiti 2022 – 2024 $125.000 $142.000 270 moun 1.350 moun agrikilti dirab ak sekirite manje

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa