Deskripsyon Pwojè

Anpil kiltivatè nan depatman Lwès Ayiti pa genyen resous pou pwodwi kantite manje ki sifizan oubyen pa gen ase revni pou soutni fanmi yo. IAF ap soutni divès solisyon kominotè pou elaji opòtinite ekonomik yo gras ak yon agrikilti dirab ansanmak devlopman mikwo antrepriz yo. Benefisyè nou an, Organisation pour le Développement Pâques Oranger de Léogâne (ODEPOL) ap planifye pou lavni pandan l ap ranfòse òganizasyon li an. Li ap amelyore sekirite alimantè nan rejyon an nan fòme kiltivatè yo nan agrikilti ak nan elvaj dirab epi nan ba yo founiti ak materyèl nesesè yo. ODEPOL ap ranfòse tou patisipasyon nan mikwo antrepriz pandan l ap ogmante aksè yo ak kredi. Envestisman estratejik sa yo ap ogmante sekirite alimantè ak revni kiltivatè yo.