Deskripsyon Pwojè

Anpil kiltivatè nan Latibonit, Ayiti, pa gen resous pou pwodwi ase manje oswa pou touche ase revni pou sipòte fanmi yo. IAF sipòte solisyon kominote yo pote yo pou elaji opòtinite ekonomik yo gras ak agrikilti dirab e ak devlopman ti biznis. Patnè benefisyè nou an Oganizasyon pou Devlopman Ti Plantè Kawo (ODTPKA) ap amelyore sekirite alimantè a lè li bay kiltivatè yo fòmasyon nan agrikilti dirab ak pwodiksyon betay epi lè li ba yo founiti ak materyèl nesesè yo. Pou favorize rezistans fas ak katastwòf natirèl yo, benefisyè a pral ankouraje konsèvasyon sòl yo ak plantasyon pyebwa, atravè distribisyon semans bay manm yo epi atravè sipò bay manm yo nan devlopman jaden familyal yo. Epitou, ODTPKA ap ranfòse ti antrepriz yo gras ak ogmantasyon aksè yo ak kredi. Envestisman estratejik sa yo ogmante sekirite alimantè ak revni kiltivatè yo.