Deskripsyon Pwojè

Debwazman ak move kalite tè rann sa difisil pou kiltivatè depatman Nòdwès Ayiti yo pwodui ase manje osinon rantre ase revni pou sipòte fanmi yo. IAF sipòte solisyon kominote yo ap mennen pou ogmante opòtinite ekonomik yo atravè agrikilti dirab ak devlòpman mikwo-antrepriz Benefisyè nou an, Organisation pour la Promotion de l’Agroforesterie (OPA), ap amelyore sekirite alimantè ak pwoteje resous natirèl lokal yo gras ak aplikasyon teknik agwoforestyè, divèsifikasyon