Deskripsyon Pwojè

Peyizan nan depatman Nòdwès Ayiti manke resous pou pwodwi ase manje oswa rantre ase revni pou okipe fanmi yo. IAF sipòte solisyon kominote ap mennen yo pou ogmante opòtinite ekonomik yo atravè agrikilti dirab epi devlòpman mikwo-antrepriz. Benefisyè nou an Organisation des Planteurs de Fond Saint-Luc pour le Développement Intégré de Baie-de-Henne (OPFSLDIBH) ap amelyore sekirite alimantè, pou fè sa li ogmante pwodiksyon agrikòl ak elvaj epi bay manm yo pwodwi ak materyèl ki nesesè. OPFSLDIBH ap ranfòse tou ti biznis, pou fè sa li ogmante aksè yo avèk kredi. Envestisman sa yo rante nan inisyativ agrikilti dirab epi ogmantasyon sekirite alimantè ak revni peyizan IAF yo.