2021 – AIM

By |2022-05-16T13:29:42-04:0011 June 2021|

Association des Irrigants de Maury (AIM) ap repare sistèm irigasyon yo, ranfòse pratik jesyon yo, etabli yon bank semans ak elaji aksè pou kiltivatè yo jwenn kredi.

Aprann plis ›

2020 – REFRAKA

By |2021-07-07T17:07:00-04:006 November 2020|

Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen (REFRAKA) se yon patnè benefisyè IAF kap sipòte yon rezo 30 estasyon radyo kominotè nan nèf sou dis depatman Ayiti pou sansibilize sou vyolans ki baze sou sèks ak ogmante kapasite animatris ak teknisyen radyo yo ki se majorite fanm pou mete kanpe  pwogramasyon sou fanm ak redwi vyolans.

Aprann plis ›

2020 – GADRU

By |2020-12-15T10:58:31-05:0011 September 2020|

Groupe d’Appui au Développement Rural (GADRU) bay fòmasyon nan agrikilti dirab, elevaj zannimo ak devlòpman biznis pou 500 fanmi ki soti nan òganizasyon kominotè ki chita sou Asosyasyon Fanmi Agwo-ekolojik nan Gwo-Wòch. L’ap jere tou, yon bank semans (grenn) ak distribye plant, epi patisipan li yo ap distribye pitit zannimo  yo bay lòt fanmi  amezi zannimo  yo ap grandi. Envestisman estratejik sa yo ogmante sekirite manje ak revni kiltivatè yo. 

Aprann plis ›

2020 – FCH-ESPWA

By |2023-03-06T22:24:18-05:005 June 2020|

Fondation Communautaire Haïtienne-ESPWA ranmase lajan nan men konpayi prive lokal yo ak dyaspora ayisyen an epi envesti l nan òganizasyon debaz yo nan depatman Grand'Anse lan.

Li piplis ›

2019 – UPTKMA

By |2023-04-09T15:33:06-04:002 January 2020|

Union des Paysans Tèt Kole de Mahotière (UPTKMA) fòme agrikiltè yo nan teknik agrikilti dirab tankou jadinye, pwodiksyon bèt, ak depo grenn pou ogmante revni ak sekirite manje.

Aprann plis ›

2019-AFADMO

By |2022-12-13T21:01:15-05:0020 September 2019|

Association des Femmes en Action pour le Développement de Mont-Organisé (AFADMO) ap ede fanm ki gen revni fèb yo nan Nòdès an Ayiti kreye plis opòtinite nan ekonomik lokal la.

Li piplis ›

2019-CED

By |2023-03-09T09:22:30-05:0020 September 2019|

Cooperative Espoir pour Demain (CED) ap bay asistans teknik pou agrikiltè yo nan seksyon riral nan pwodiksyon bèt, fòme manm yo nan kominote sou kijan pou yo pran swen bèt yo ak ankouraje pwodiksyon pye bwa kap bay fwi epi lòt pye bwa pou pwoteje anviwonman.

Li piplis ›

2019-SKDK

By |2021-07-13T22:42:33-04:006 September 2019|

Sant pou la Kilti ak Devlòpman Karis (SKDK) lap bay asistans teknik ak 800 pwodiktè nan uit (8) òganizasyon k’ap travay nan komin karis, Montòganize, ak Monben Kwochi. Aktivite SKDK yo chita sou ranfòse ekonomi ak asosyasyon prè, ansanm avèk kat chènn valè agrikòl: jenjanm, kafe yanm ak pistach.

Li piplis ›

2019 – CPH – fèmen

By |2022-08-31T14:31:24-04:009 August 2019|

Comité PROTOS Haïti (CPH), bay asistans teknik pou pwoddiktè yo ki soti nan sèt òganizasyon ki baze sou kominote pou amelyore pwodiksyon agrikòl epi ogmante revni.

2018 – FLL

By |2022-06-20T21:27:48-04:0031 August 2018|

Fondasyon Limyè Lavi (FLL) ranfòse kapasite gwoup ki baze sou kominote yo pou reponn a difikilte ekonomik lè yo ede nan jere elvaj ak aktivite mikwo- kredi yo, defann dwa timoun epi pwoteje anviwonman an.

Aprann plis ›