Kesyon yo poze souvan2019-03-20T19:39:00-04:00

Kesyon yo poze souvan

Kesyon jeneral

Ki moun k ap dirije IAF?2018-08-17T13:44:22-04:00

Direksyon Fondasyon Entèameriken an (IAF) se yon konsèy direktè ki gen nèf moun; se prezidan Etazini an ki nonmen yo, epi Sena a konfime yo. Gen sis nan manm konsèy la yo chwazi nan sektè prive a, ak twa manm yo chwazi nan gouvènman federal la. Konsèy la nonmen yon prezidan, ki sèvi kòm direktè egzekitif IAF.

Kouman yo finanse IAF?2018-08-17T13:44:15-04:00

Chak ane, Kongrè a afekte fon pou IAF sèvi dapre Lwa 1969 sou Asistans Etranjè a, ak amannman li. Yon lòt sous finansman pou IAF, se Social Progress Trust Fund; se Bank Entèameriken Devlopman ki administre fon sa a, ki sèvi pou repaye lajan gouvènman Etazini te prete plizyè gouvènman nan Amerik Latin ak nan Karayib, dapre pwogram Alyans pou Pwogrè a. IAF aksepte kontribisyon pou pwojè k ap fèt nan rejyon an.

Kisa ki fè IAF pa menm ak lòt ajans yo?2018-08-17T13:44:14-04:00
 • Se yon manda ki baze sou valè, ki pèmèt IAF sipòte pwogram ki ankouraje moun fè biznis, ak depann sou pwòp efò yo, epi prensip demokatik, ak pwogrè ekonomik pou moun pòv.
 • Sa ki ankouraje IAF travay, se volonte pou sipòte lide ki soti nan kominote ki òganize tèt yo.
 • Avèk konsantrasyon li mete sou inovasyon ak sou fè eksperyans, IAF se yon pyonye nan kominote asistans pou devlopman an.
 • Avèk yon fòmasyon bipatizan piblik-prive k ap gouvènen l, IAF kapab benefisye eksperyans kominote biznis la, epi travay pou enterè dirab peyi a.
 • Avèk yon pèsonnèl ki pa gen twòp moun, IAF rive depanse mwens pou fonksyonnman l, epi retire yon rannman maksimòm nan pwogram li yo.
Kisa devlopman kominotè ye?2018-08-17T13:44:12-04:00

IAF sèvi ak non “devlopman kominotè” a pou dekri pwosesis ki pèmèt moun pòv òganize tèt yo pou amelyore kondisyon sosyal, kiltirèl, ak ekonomik pou fanmi, kominote, ak sosyete yo. Konsèp sa a chita sou prensip ki di konsa kle pou rive tabli yon demokrasi dirab, ak yon sosyete ki gen jistis, ak yon ekonomi ki mache byen, se yon estrateji ki defann enterè popilasyon an, epi ki mande patisipasyon, devlopman òganizasyonnèl, ak travay an rezo.

Kisa prensip fondamantal IAF yo ye?2018-08-17T13:44:12-04:00
 • Sipò pou popilasyon, pou òganizasyon, ak pou metòd travay.
 • Voye finansman dirèk bay òganizasyon ki pa nan gouvènman yo.
 • Ankouraje biznis, inovasyon, ak efò pou moun konte sou tèt yo.
 • Ranfòse prensip demokratik.
 • Bay popilasyon yo mwayen pran inisyativ pou rezoud pwoblèm yo.
 • Trete patnè yo avèk respè ak diyite.
Kisa IAF deja fè?2018-08-17T13:44:11-04:00

IAF se yon lidè nan asistans pou inisyativ popilè, nan rekonnèt yo kòm yon eleman esansyèl pou devlopman dirab nan Amerik Latin ak Karayib. Ant 1972 ak 2011, IAF apwouve plis pase 4 900 sibvansyon, pou yon total $680 milyon, pou sipòte plis pase 3 700 òganizasyon. Anpil nan sibvansyon yo ale nan òganizasyon popilè tankou kowoperativ agrikòl oswa ti biznis ki ouvri nan vil yo; gen lòt sibvansyon ki ale nan òganizasyon entèmedyè ki pi gwo, ki bay gwoup kominotè yo kredi, asistans teknik, fòmasyon, ak asistans pou maketin. Pifò nan fon IAF yo envesti nan aktivite devlopman, epi apre sa se nan pwodiksyon manje, agrikilti, edikasyon, fòmasyon, ak eko-devlopman yo envesti. IAF ak benefisyè li yo teste modèl devlopman sosyal ak ekonomik ki patisipatif, epi ki pèmèt depanse mwens lajan. Gen gouvènman ak gwo ajans donatè ki kopye modèl sa yo, epi sèvi avèk yo nan plizyè kote pou amelyore kondisyon lavi plizyè santèn milye fanmi pòv nan tout emisfè a.

Ki rezilta finansman IAF yo rapòte?2018-08-17T13:44:10-04:00

Devlopman kominotè bay rezilta. Non sèlman li ede moun pòv amelyore kondisyon lavi yo, men li fè moun vin bon sitwayen tou. Pou mezire enpak envestisman li, IAF fè kontwòl sistematik sou rezilta pwojè li yo, avèk yon sistèm evalyasyon devlopman. Sistèm sa a mezire rezilta konkrè pwojè yo, epi li evalye kapasite sivik moun yo, ansanm ak òganizasyon ak kominote yo.

Kouman IAF rive fè tou sa avèk ti mwayen konsa?2018-08-17T13:44:09-04:00
 • IAF konnen kouman pou chwazi patnè li yo. IAF sipòte gwoup kominotè ki montre yo travay nan aktivite patisipatif kote moun sipòte kominote yo, epi ki montre yo vle envesti pwòp resous yo, ak pran yon chans ak resous yo.
 • Li reponn lè yo prezante inisyativ lokal ba li. IAF pa prezante ni enpoze pwòp pwojè l; sa li fè pito, se travay avèk moun ki prezante lide yo epi ki vle travay nan kominote yo.
 • Li ankouraje pwojè dirab, ki fèt oubyen avèk fon benefisyè yo rantre, oubyen avèk resous ki soti nan sektè piblik ak sektè prive a.
 • IAF sipòte apwòch ki nouvo, epi ki ka sèvi nan lòt kote, sa ki pèmèt IAF sèvi avèk yon efè miltiplikatè pou fè yon pi gwo enpak nan aktivite li.

Kesyon sou sibvansyon

Konbyen lajan IAF konn bay kòm sibvansyon, epi konbyen tan sipò IAF la dire?2018-08-17T13:44:07-04:00

Kantite lajan sibvansyon an depann sou bezwen òganizasyon ki voye pwopozisyon an, ak sou kantite resous kontrepati li mobilize. Dènye sibvansyon IAF bay yo varye ant $25 000 ak $400,000 pou ant 1 ak 4 an. Kounye a, IAF pa finanse demann pou mwens pase $25 000 ni plis pase $400,000.

Ki pousantaj nan lajan total sibvansyon an ki kapab finanse depans fonksyonnman (administrasyon, onorè, depans operasyonèl, salè, ak materyèl)?2018-08-17T13:44:05-04:00

Anjeneral, IAF pa finanse pwopozisyon ki bezwen plis pase 50 pousan nan depans fonksyonnman. Nòmalman, mwens gen depans fonksyonnman, se plis chans pwopozisyon an genyen pou l asepte.

Èske sibvansyon IAF yo kouvri salè tou?2018-08-17T13:44:04-04:00

Salè yo se yon depans nòmal.

Kilè mwen sanse resevwa yon repons sou pwopozisyon an?2018-08-17T13:44:00-04:00

Òganizasyon w lan pral resevwa konfimasyon ki di yo resevwa pwopozisyon an. Anvan 4 oubyen 6 mwa pase, n ap fè w konnen kouman sa ap mache pou pwopozisyon an.

Èske yon òganizasyon ka voye plis pase yon pwopozisyon?2018-08-17T13:44:06-04:00

Non; òganizasyon k ap voye pwopozisyon yo kapab voye yon sèl pou chak peryòd finansman.

Ki diferans ki genyen ant estrikti direksyon ak estrikti operasyon?2018-08-17T13:43:59-04:00

Estrikti direksyon an se fòm lidèship òganizasyon an, ki kapab, pa egzanp, yon konsèy direktè, yon asanble jeneral, yon konsèy fiskal ak/oubyen yon direktè. Estrikti operasyon an se jan yo distribye travay la. Pa egzanp, estrikti operasyon an kapab genyen yon ekip pou edikasyon, yon ekip pou kominikasyon, ak yon depatman administratif.

Kisa ki rele konpozisyon yon òganizasyon?2018-08-17T13:43:58-04:00

Isit la, mo “konpozisyon” a vle di moun ki nan òganizasyon an. Yon asosyasyon, pa egzanp, gen manm li yo epi li ka gen volontè ak lòt moun ki enterese.

Pataje enfòmasyon sou devlopman kominote a!

Dènye Nouvèl ak Istwa

Go to Top